ก.วิทย์ฯ ดึง 3 มหาวิทยาลัย ดันเทคโนโลยีสำรวจ หนุนแก้อุทกภัย

พิมพ์

    

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจทางบก ทางเรือ และทางอากาศ หวังเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดการทรัพยากรน้ำ รับมือปัญหาอุทกภัย พร้อมสร้างเครือข่ายนักวิจัยร่วมกัน โดยมี ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย รศ. วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี ร่วมลงนาม ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555


     ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การดำเนินการบริหารจัดการน้ำ  ข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญ ในขณะเดียวกันสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนจากการที่มีสิ่งก่อสร้าง ปริมาณน้ำ ทางน้ำหรือฤดูกาลเปลี่ยน ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำมาทำนายปริมาณฝน ทิศทางการไหลของน้ำ และการจัดการน้ำ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารจัดการน้ำ ในขณะเดียวกันการเก็บข้อมูลก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จากการสำรวจในพื้นที่ซึ่งเดิมเคยมีคลอง แต่ปัจจุบันไม่มีคลองแล้ว บางพื้นที่มีการสร้างถนนขวาง การทิ่เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งมาร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อที่จะคิดและร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีที่จะใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านอากาศ ข้อมูลทางด้านพื้นดิน และข้อมูลทางด้านน้ำ รวมถึงข้อมูลใต้พื้นดิน ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน และจะมีการนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการน้ำอย่างสูงสุด และคงเป็นการจัดการน้ำในระยะยาว ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะมีโอกาสใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาและป้องกันภัยของประเทศในโอกาสอื่นๆ อีกต่อไปด้วย
     สำหรับขอบเขตความร่วมมือในบันทึกลงนามความร่วมมือฯ ดังกล่าวนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศพทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศ ระบบวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และพัฒนาแบบจำลองน้ำและสภาพอากาศ และกรมวิทยาศาสตร์บริการร่วมพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการสำรวจข้อมูลระดับท้องน้ำ แม่น้ำ คู คลอง ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ภาคสนาม
     ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะพัฒนาระบบตรวจวัดลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา มลพิษในชั้นบรรยากาศ และการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการสำรวจระดับท้องน้ำ แม่น้ำ คู คลอง คันกั้นน้ำ ถนน ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี พัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมระยะไกลหรือระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการน้ำ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลธัญบุรี พัฒนาเทคโนโลยีระบบสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดประเภทต่างๆ ที่ติดตั้งกับเรือ หรือหุ่นยนต์ขนาดเล็ก รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบังคับควบคุมระยะไกลหรือระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับเรือหรือหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

 

ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์


 

Tags อุทกภัย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม
» ดร.ปลอดประสพ รมว.วท. ร่วมประชุมความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาและการป้องกันบรรเทาอุทกภัย
» รมว.วท.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
» พิธีรับมอบและแจกจ่ายน้ำยาล้างคราบน้ำมันสำหรับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเพื่อผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย
» ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. เป็นตัวแทน นายกรัฐมนตรี เรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดทรงคนอง
» ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. เป็นตัวแทน นายกรัฐมนตรี รับฟังการประชุมความเดือดร้อนของประชาชน