กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์(Medical Physics) หัวข้อ “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง"

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์(Medical Physics) หัวข้อ “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง"

พิมพ์ PDF

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ

สมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์(Medical Physics) หัวข้อ  
“การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง"
(Training workshop in Medical Physics - Imaging and Computation in Radiation Oncology)
-------------------------

 

หัวข้อเรื่อง “การฝึกอบรมด้านฟิสิกส์ทางการแพทย์: การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยการ

                  ฉายแสงเพื่อศึกษาและตรวจวิเคราะห์โรคเนื้องอกและมะเร็ง” (Training workshop in

                   Medical Physics – Imaging and Computation in Radiation Oncology)

 

ระยะเวลาและสถานที่:  จำนวน ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                             ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักการและเหตุผล

 

           นักฟิสิกส์ทางการแพทย์ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคผู้ที่อย่างใกล้ชิดกับรังสีแพทย์และแพทย์ผู้ให้การรักษาด้านเนื้องอกของร่างกายเพื่อสร้างความปลอดภัยและการใช้วิธีการฉายแสงเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ นักฟิสิกส์ทางการแพทย์มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ค่อนข้างกว้าง ตั้งแต่การพัฒนารูปแบบระเบียบการและการนำการวินิจฉัยและการรักษาด้วยการฉายภาพทางการแพทย์ไปใช้จริง รวมไปถึงการสร้างระบบการนำเสนอผลการฉายแสง

 

          ในปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือได้นำเทคโนโลยีการฉายภาพทางการแพทย์แบบซับซ้อนและเครื่องมือการทำวิจัยเพื่อการคำนวนมาใช้จริงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความถูกต้องของการรักษาด้วยการฉายแสง เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งสูงขึ้น สถาบันชั้นนำหลายๆ แห่งได้ลงทุนในการพัฒนาการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการฉายแสงสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว อย่างไร    ก็ตามการลงทุนดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์

 

          เป้าหมายการของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติทางด้านการฉายภาพและการคำนวนทางฟิสิกส์เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการทำวิจัยของนักฟิสิกส์ทางการแพทย์มืออาชีพ รวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในวงการดังกล่าว ผลจากการฝึกอบรมเชิงวิชาการนี้จะเป็นการสนับสนุนและส่งผลสำคัญแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น การปรับปรุงวิธีการตรวจหาโรค การวินิจฉัยโรค การให้การรักษา การลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน และการเพิ่มผลลัพธ์ทางการแพทย์

 

 

วัตถประสงค์หลัก:

           ๑. เพื่อถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติทางแก่นักฟิสิกส์ทางการแพทย์มืออาชีพ รวมถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในวงการดังกล่าว โดยเนื้อหาหลัก คือ พื้นฐานการฉายภาพและการฉายแสงเพื่อการศึกษาและการรักษาโรคเนื้องอก

          ๒. แนะนำเครื่องมือการทำวิจัยและวิธีการทางการคำนวณ เพื่อสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงทางการแพทย์

          ๓. เพื่อพัฒนาทักษะการวางโครงการทางการแพทย์เพื่อการทำวิจัยทางการฉายแสงเพื่อศึกษาและรักษาโรคเนื้องอก

          ๔. เพื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการวิจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านการฉายแสงเพื่อศึกษาและรักษาโรคเนื้องอก

 

กลุ่มเป้าหมาย:  จำนวน ๕๐ คน ประกอบด้วย

                    1.นักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาฟิกสิกส์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี

                         มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปีที่หนึ่ง สอง และสามจำนวน ๓๐ คน

                    1. นักฟิสิกส์เพื่อการแพทย์ และรังสีแพทย์เพื่อการรักษาโรคเนื้องอก จากโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน๑๐ คน              

                    1.บุคลากรจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลเชียงใหม่และอื่นอีกจำนวน ๑๐ คน

                    1.นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) พว.

 

วิธีดำเนินการ:

                   1.สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ดำเนินการประสานงานการจัดประชุมฯ ร่วมกับนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ที่เสนอโครงการและเป็นวิทยากร

                   1.สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ (สม.สป.วท.) เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการประสานงานและจัดการประชุม รวมทั้งบริหารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมดังกล่าวที่ประเทศไทย

 

หน่วยงานรับผิดชอบ:

                    1.สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รับผิดชอบในการประสานโครงการ วิทยากรจากประเทศสหรัฐอเมริกา  และงบประมาณ

                    1.สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (หมายเลขโทรศัพท์02-333-3901,   โทรสาร02-333-3930, e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )รับผิดชอบในการประสานโครงการ  จัดทำหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม  บริหารจัดการประชุมและงบประมาณในประเทศไทย  และประเมินผลการสัมมนา

 

 

หน่วยงานเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม:

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ประสานงาน: ดร. พวงเพ็ญ

ตั้งบุญดวงจิตร ผู้บริหารโครงการ)

 

ร่างกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่๑:

ภาคเช้า         นำเสนอภาพรวมของการฉายภาพทางการแพทย์หัวข้อพื้นฐาน เช่น ความละเอียดเชิงพื้นที่ของข้อมูลภาพ ความแตกต่างในข้อมูลภาพ คุณภาพของข้อมูลภาพ การตรวจหาข้อมูลภาพ และ การแสดงผลของข้อมูลภาพ รวมไปถึงหัวข้อเกี่ยวกับการตรวจหาโรค การระบุระดับความรุนแรงของโรค และการลดความรุนแรงของโรค

ภาคบ่าย         การแนะนำการเขียนโปรแกรม MATLAB สำหรับอุปกรณ์การฉายภาพทางการแพทย์ เช่น

การนำเสนอภาพชนิดดิจิตัล การแสดงและการอ่านผลภาพ การระบุชนิดของภาพ และการแปรรูป

ของผลภาพ

วันที่ ๒:

ภาคเช้า         นำเสนอภาพรวมของระบบการวางแผนการรักษาด้วยการฉายแสง การทำ TCP และ NTCP เพื่อ

การฉายแสง รวมทั้งการจัดลำดับผลภาพ การประทับจำผลภาพ ความเหมือนและความสัมพันธ์ของผลภาพ

ภาคบ่าย         การแนะนำการเขียนโปรแกรมการใช้การฉายแสง การทำ CT, MRI, US และ PET/CT

เพื่อการฉายภาพทางการแพทย์ รวมถึงการตรวจหาโรค การบรรเทาความรุนแรง การแสดง

ผลภาพของอวัยวะที่เกิดโรค เช่น ปอด หน้าอก ศีรษะและคอ สมอง ลูกอัณฑะและอื่นๆ

วันที่ ๓:

ภาคเช้า         ทฤษฎีการวางแผนและการวางขั้นตอนวิธีการรักษารวมถึงการจำลองการอบเหนียว

                   (Stimulated annealing) และวิธีการทางสถิติ

ภาคบ่าย         การเขียนโปรแกรมและการวางแผนการรักษาด้วยการฉายแสง ลำแสง Pencil Beam และการ

วางขั้นตอนแบบทับซ้อน (Superposition algorithms) และแบบบิดม้วน (Convolution algorithms)

วันที่ ๔:

ภาคเช้า         สรุปผลจากการฝึกอบรม การนำเสนอโครงการ และการสนทนา

 

Tentative Schedule

 

Date

Time

Topics

Lecturers

May 19,

2011

08.50-09.00

Overview of objective of the workshop: Project  supporting by Office of Science and Technology (OSTC), Royal Thai Embassy, Ministry of  Science and Technology,  and Association of Thai Professionals in America and Canada ( ATPAC)

Representative

From MOST

or ??

09.00-10.30

Overview of medical imaging fundamentals:

spatial resolution, contrast, noise, image quality

Dr.Napapong

10.30-10.40

Break

 

10.40-12.10

Issues in lesion detection, staging, contouring

for various diseases

Dr.Mantana

12.10-13.00

Lunch

 

13.00-16.00

Hands- on introduction to MATLAB programming

Dr.Vorakarn &

B. Harrawood

May 20,

2011

09.00-10.30

Radiobiologically-based TCP and NTCP

models

Dr.Vipa

10.30-10.40

Break

 

10.40-12.10

Image segmentation, image registration, image similarity, cross-correlation, squared error, mutual information

Dr.Vorakarn

12.10-13.00

Lunch

 

13.00-16.00

Hands-on applications w/MATLAB

Dr.Vorakarn &

B. Harrawood

May 21,

2011

09.00-10.30

Overview of treatment planning system

Dr.Puangpen

10.30-10.40

Break

 

10.40-12.10

Optimization; theory and algorithms, including gradient descent, simulated annealing, and statistical approaches

Dr.Vorakarn

12.10-13.00

Lunch

 

13.00-16.00

Hands-on applications w/MATLAB

Dr.Vorakarn &

B. Harrawood

May 22,

2011

09.00-10.30

Finalize programming activities, project

Presentations

Dr.Vorakarn &

Dr.Puangpen

10.30-10.40

Break

 

10.40-12.00

Wrap-up discussion

Dr.Vorakarn

 

วิทยากร(Speakers)

           1. ดร.วรกานต์ จรรยาวณิชย์ (Vorakarn  Chanyavanich, Ph.D.)

Medical Physicist, Carl E. Ravin Advanced Imaging Labs.

Department of Radiology, Duke University Medical Center

2424 Erwin Rd., Hock Plaza, Suite 302

Durham, North Carolina 27705, U.S.A.

Tel: 303-880-4801

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

1.Mr. Brian  Harrawood

Scientific Programmer, Carl E. Ravin Advanced Imaging Labs.

Department of Radiology, Duke University Medical Center

2424 Erwin Rd., Hock Plaza, Suite 302

Durham, North Carolina 27705, U.S.A.

1.ดร. พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร (Puangpen  Tangboonduangjit, Ph.D.)

Program Director for the Master of Science Graduate Program in Medical Physics

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.ดร. มัณฑนา ธนะไชย(Mantana  Dhanachai, M.D.)

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     1.ดร. วิภา บุญกิตติเจริญ(Vipa  Boonkitticharoen, Ph.D.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

1.ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์(Napapong Pongnapang, Ph.D.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประมาณการงประมาณ:  เบิกจ่ายจากงบประมาณ (งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔) ของสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ดังเอกสารแนบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

                          สนับสนุนการผสานองค์ความรู้ด้านการฉายภาพทางการแพทย์เพื่อการรักษาทางกายภาพโดยการใช้การฉายแสง

                          ช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับผลงานวิจัยและเครื่องมือการคำนวณในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ทางการแพทย์

                          มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวงการวิจัยและเครื่องมือการวิเคราะห์สำหรับการถอดรหัสทางการแพทย์สำหรับการรักษาทางกายภาพด้วยการฉายแสง

-------------------------

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อของวิทยากรจากต่างประเทศ

 

  

 

ดร.วรกานต์ จรรยาวณิชย์ (Vorakarn  Chanyavanich, Ph.D.)

Medical Physicist, Carl E. Ravin Advanced Imaging Labs.

Department of Radiology, Duke University Medical Center

2424 Erwin Rd., Hock Plaza, Suite 302

Durham, North Carolina 27705, U.S.A.

Tel: 303-880-4801

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

Dr. Vorakarn Chanyavanich, Ph.D is a medical physicist at the Carl. E. Ravin Advanced

Imaging Labs, Department of Radiology, at Duke University Medical Center, Durham, North

Carolina. He completed his M.S. in medical physics at the University of Colorado Health

Sciences Center, and his Ph.D. in medical physics at Duke University. He has previously

worked as a clinical medical physicist at the University of Colorado, a consultant medical

physicist, and as the project manager at Argus Software, a medical physics quality

assurance software company. His research areas of interest include radiotherapy treatment

planning, medical imaging informatics, and machine learning in healthcare applications. He

is a member of the American Association of Physicists in Medicine (AAPM) and the

Radiological Society of North America (RSNA), and the Association of Thai Professionals in

America and Canada (ATPAC).

 

Mr. Brian  Harrawood

Scientific Programmer, Carl E. Ravin Advanced Imaging Labs.

Department of Radiology, Duke University Medical Center

2424 Erwin Rd., Hock Plaza, Suite 302

Durham, North Carolina 27705, U.S.A.

 

 

 

Brian Harrawood is a scientific programmer in the Carl E. Ravin Advanced Imaging Labs,

Department of Radiology, at Duke University Medical Center, Durham, NC. He has worked

extensively in medical imaging at Duke for over 20 years in both Cardiology and Radiology

Departments. He earned a BA in Physics from the University of North Carolina at Chapel

Hill in 1978. Prior to Duke, Mr Harrawood worked as a software engineer with the U.S. EPA

and various smaller firms, including Bell Northern Research where he developed and

delivered training courses for software engineers. While at Duke, he developed DICOM

applications in cardiology and a PACS system for Philips Medical Systems Inturis product.

His current interests include deploying massively parallel computing to speed the

development of research in CAD algorithms and modeling in Monte Carlo applications.

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป