กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา การสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the Overseas Experts

การสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization : Strategic Views from the Overseas Experts

พิมพ์ PDF

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน(ปว.(วต.) ร่วมกับ

สม.สป. และ สวทน.

จัดการสัมมนา เรื่อง Technology Commercialization :

Strategic Views from the Overseas Experts 

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554  ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

กำหนดการสัมมนา

Technology Commercialization:

Strategic Views from the Overseas Experts

วันศุกร์ที่ 20พฤษภาคม 2554ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00น.

ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้

จัดโดย 

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

ภายใต้ความร่วมมือของ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

และสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

...........................

 

8.30 – 9.00 น.          ลงทะเบียน

9.00 - 9.10 น.           กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

9.10 – 9.20 น.          กล่าวเปิดการสัมมนา

                             โดย ดร. พรชัย รุจิประภา

                             ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

9.20 – 9.50น.          ปาฐกถาพิเศษ : ยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

                             โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ

                             อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา   กระทรวงพาณิชย์ 

9.50 -10.10 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.10 – 11.00น.       Strategies for Successful Technology Commercialization: University Perspective  

โดย Mr. Mark  Crowell

Executive Director and Associate Vice President for Innovation Partnerships and Commercialization, University of Virginia, USA 

11.00 – 11.50 น.       Strategies for Successful Technology Commercialization: Private Sector Perspective  

โดย  Mr. Steven Tepp

Senior Director, Global IP Center, US Chamber of Commerce, USA

11.50 – 12.30 น.       ถาม-ตอบ

12.30 – 13.30 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.15 น.       Strategies for Successful Technology Commercialization: Public R&D Institution Perspective  

โดย Mr. Philip Lim

CEO, Exploit Technologies Pte Ltd, Singapore

14.15 -14.30 น.         ถาม-ตอบ

14.30 – 16.00น.         การอภิปรายในหัวข้อ “Effective U-I-G Collaborations on Technology Commercialization: Roles and Mechanism"

                             ผู้ร่วมอภิปราย:

ศ.ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท์     ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ

ที่ปรึกษา บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Mr. Mark  Crowell                       

Executive Director and Associate Vice President for Innovation Partnerships and Commercialization, University of Virginia, USA 

Mr. Steven Tepp                         

Senior Director, Global IP Center, US Chamber of Commerce, USA

Mr. Philip Lim                                     

CEO, Exploit Technologies Pte Ltd, Singapore

ผู้ดำเนินการอภิปราย:ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                      

 

                                         

 

 

 

              

การสัมมนาเรื่อง

Technology Commercialization:
Strategic Views from the Overseas Experts”

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจในการจัดทำนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติโดยมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่ การสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ มาตรการ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการดำเนินการดำเนินการดังกล่าว สวทน. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมด้านระบบทรัพย์สินทางปัญญากับการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการนำผลการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ในระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยยังขาดการนำทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้สร้างทรัพย์สินทางปัญญากับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์ยังขาดความเข้มแข็ง

ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้ สวทน. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จำนวน 3คน ซึ่งมีความชำนาญด้านการบริหารจัดการผลงานวิจัยและการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ทั้งจากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะนำเสนอมุมมองและตัวอย่างของกรณีที่ประสบความสำเร็จในการทำเทคโนโลยีไปขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งด้าน วทน. ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและพัฒนา และการวางกลยุทธ์ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย:  

- ผู้แทนจากสำนักงานจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย

- นักวิจัยจากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

- ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

- ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป