กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร

นายคมจิต ลุสวัสดิ์ ทปษ.รมว. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท ณ หมู่บ้านหมากเม่า จ.สกลนคร

พิมพ์ PDF

 

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจาก ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหมู่บ้าน ว และ ท  และเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า  ณ  บ้านหมากเม่า  สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  โดยมี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  ส่วนราชการ  และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ

 

  

            โอกาสนี้  นายคมจิต  ลุสวัสดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กล่าวถึง การที่คนในชุมชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของต้นเม่า และหันมาใส่ใจในการปลูกต้นเม่า เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพมากขึ้น  และนโยบายของ ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์ฯ มาช่วยสร้างประโยชน์ในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหมากเม่าให้เป็นสินค้าที่ไปสู่ตลาดสากลต่อไป

             จากนั้น  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มอบรางวัลแก่ผู้ดูแลต้นเม่าดีเด่น  แจกพันธุ์เม่า พร้อมทั้งปลูกต้นเม่าร่วมกับชุมชน  เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากน้ำหมากเม่า  ไวน์หมากเม่า  ที่ชาวบ้านในชุมชนได้รับการฝึกอบรมกระบวนการผลิตจากงานวิจัยและพัฒนาคลิกนิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร  พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตขนมเคี้ยวหนึบจากเม่า  การผลิตชาเม่า และตรวจเยี่ยมพื้นที่การปลูกต้นเม่าของคนในชุมชนบ้านโนนช้าง

 

  

           ทั้งนี้  หมู่บ้านโนนหัวช้าง  ต.สร้างค้อ  อ.ภูพาน  จ.สกลนคร  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพื้นที่แถบเทือกเขาภูพาน  มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นเม่า  จึงมีต้นเม่าที่ปลูกในพื้นที่หมู่บ้านจำนวนมาก  และมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เม่าในพื้นที่ถึง 4  โรงงาน  และหนึ่งในนั้นคือ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนครในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำผลไม้และไวน์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ และไวน์สำหรับชุมชน  ดังนั้น การพัฒนาหมู่บ้านโนนหัวช้างให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงตรงกับความต้องการของชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น  เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมศักยภาพการดำเนินการในด้านต่างๆ  อาทิ  เทคโนโลยีการผลิต   การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านอาหาร  เครื่องดื่ม  ยา  และเครื่องสำอางค์   เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชน  เพื่อเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  ตามนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวโดย  : นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ
ภาพโดย : นางสาวอุษา  ขุนเปีย
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 0 2333 3732  โทรสาร 0 2333 3834 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ผู้เข้าร่วมประชุม วทน. จ.กระบี่ เยี่ยมชมหมู่บ้านการจัดการอุตสาหกรรมปาล์มชุมชนแบบไร้ของเสีย
» เปิดโครงการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดกระบี่
» กิจกรรมรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง
» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตอง
» โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านแปกแซม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป