กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวอบรม สัมมนา หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)

หลักสูตร เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร Green for Executives (Green4Executives)

พิมพ์ PDF

 

         เน้นการเสริม วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสีเขียว สำหรับผู้บริหาร เพื่อให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ Green Policy, Technology & Practices เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และขานรับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม มุ่งการพัฒนาตามเส้นทางของ Green Enterprise  ตามแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)    ประกอบด้วยหลักสูตรที่ได้ออกแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมความตระหนัก และขยายผลเครือข่ายความร่วมมือด้าน Green Technology & Green ICT เพื่อ การพัฒนาองค์กรและประเทศ มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร มุ่งสู่การเป็น "Green Enterprise"

Green4Executives นำเสนอถึง สถานภาพปัจจุบัน  ความ พร้อมและแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวของ ประเทศไทยและสากล  ทำ ความเข้าใจกับเครื่องมือต่างๆ เช่น หลักการประเมินผลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และบริการ ตัวชี้วัดปริมาณการ ใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือ water Footprint  ตลอดจนเครื่องมือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับgreen technology  เช่น การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Life Cycle Assessment,  Life Cycle Inventory, Clean Development Mechanism  การนำ Green ICT มาปรับใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรและ รักษาสิ่งแวดล้อม   พร้อม นำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ และศึกษาดูงานที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ได้แก่ CEO, CIO, CFO, COO และ ICT, Non-ICT Director ที่สนใจอัพ เดทเทคโนโลยีสีเขียว
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/green4executives/index.php?page=register
Email:
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้  !

หลัก สูตรอบรมสัมมนาประจำปี 2554 ของ NSTDA Academyคลิกที่นี่
 หากสนใจจัดหลักสูตรสำหรับภาย ในองค์กรของท่าน (In-House Training) โปรดติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
Call Center: 0 2642 5001-8

สถาบันวิทยาการ สวทช. NSTDA Academy 

Paving the way for practical S&T Knowledge

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
539/2 ชั้น 21 อาคารมหานครยิบซั่ม

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Twitter : http://www.twitter.com/NSTDAacademy

Facebook : http://www.facebook.com/nectecacademy

Website

http://www.NSTDAacademy.com/

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป