มิติบริการใหม่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

พิมพ์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจการส่งออก เพื่อให้การขยายสินค้าส่งออกเพิ่มขึ้น สินค้าจึงจำเป็นต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ดังนั้น สินค้าส่งออกของประเทศจึงได้รับผลกระทบจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการกีดกันทางการค้า ทำให้ไม่สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกได้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าส่งออกของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง "การเพิ่่มศักยภาพการส่งออกของไทย ด้วยมิติบริการใหม่กรมวิทยาศาสตร์บริการ" เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการส่งออก รวมทั้งประชาสัมพันธ์มิติบริการรูปแบบใหม่ ด้วย 3S (S1 = Contract Service; S2 = One Stop Service; S3 = New Testing Service) บริการผลงานวิจัยและผลงานเด่นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้แก่กลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มิติบริการใหม่ ด้านการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วม สัมมนา เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และมาตรการกีดกันทางการค้าจากนานาประเทศ ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

 

กิจกรรมในงานสัมมนา 

 

บรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย"

การอภิปรายเรื่อง "3S บริการทดสอบใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ"

การอภิปราย "กฎ ระเบียบ ผลกระทบ และมาตการกีดกันทางการค้า NTB (Non Tariff Barrier) ต่อการส่งออกของไทย"

 

สถานที่จัดงานสัมมนา

ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย

 

หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
  โทรศัพท์ 0-2201-7000
  โทรสาร 0-2201-726
  เว็บไซต์ http://www.dss.go.th/
  อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

Tags กรมวิทยาศาสตร์บริการ - บริการ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น สนับสนุนผู้ประกอบการภูมิภาค
» วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ปี 2558
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ก.วิทย์ฯ นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
» คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
» กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกรัฐแก้วิกฤติยางพารา จัดเต็มงานวิจัยใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าผลผลิต
» รมว.วท. ตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ
» งานวิจัยสารเคลือบผิวผลไม้ยืดระยะเวลาในการสุกตัวลดการสูญเสียจากการขนส่งสินค้าในระยะเวลานาน