วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ (STI2U)

พิมพ์

 
"วิทยาศาสตร์สร้างคนเทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ"

 

         สวทน. ขอเชิญร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ STI2U สู่สังคมอยู่ดีมีสุข - วิทยาศาสตร์สร้างคน เทคโนโลยีสร้างชาติ นวัตกรรมสร้างความเจริญ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) บางนา กรุงเทพมหานคร
        ด้วยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จะจัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ   
ทั่ว ประเทศ และนำผลการประชุมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับชาติที่เหมาะสมสองคล้องกับความต้องการของประเทศชาติและ ประชาชนต่อไป

คลิกดูรายละเอียด

 

 

Tags sti2u