กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลผลิต/โครงการ โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักปลัดกระทรวงฯ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงาน โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( STKC ) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ที่จะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน และประชาคมท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศต่อไปได้ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล/สารสนเทศ การสร้างโอกาสการเข้าถึง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันของประเทศต่อไป

 

 

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
                         โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3829,3827
                         โทรสาร 0 2333 3887
รายละเอียดโครงการ : http://www.stkc.go.th

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป