โครงการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

พิมพ์

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (ว.) เทคโนโลยี (ท.) และนวัตกรรม (น.) ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างปัญญาในสังคม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้มีการนำองค์ความรู้ทางด้าน วทน. มาผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งร่วมการดำเนินงานในเชิงบูรณาการงานด้าน วทน. ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วย วทน. ต่อไป

 

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า
                         ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
                         โทรศัพท์ : 0-2333 3700 ต่อ 5001
                         โทรสาร : 0-2333 3885
รายละเอียดโครงการ : http://www.most.go.th/integration/

 

 

 

Tags โครงการ - โครงการสำคัญ - บูรณาการจังหวัด - บูรณาการ - จังหวัด - พื้นที่
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็นการมอบกล้องโทรทัศน์โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
» ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รอง นรม. เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการท้าทายไทย Grand Challenges Thailand ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา
» งานแถลงข่าว โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016
» รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง