กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลผลิต/โครงการ โครงการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

โครงการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

พิมพ์ PDF

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานหลัก ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ (ว.) เทคโนโลยี (ท.) และนวัตกรรม (น.) ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างปัญญาในสังคม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้มีการนำองค์ความรู้ทางด้าน วทน. มาผนวกกับทรัพยากรธรรมชาติ/ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน อันนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งร่วมการดำเนินงานในเชิงบูรณาการงานด้าน วทน. ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิตด้วย วทน. ต่อไป

 

เจ้าของโครงการ : สำนักงานปลัดกระทรววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                         75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
                         สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 5 อาคารพระจอมเกล้า
                         ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
                         โทรศัพท์ : 0-2333 3700 ต่อ 5001
                         โทรสาร : 0-2333 3885
รายละเอียดโครงการ : http://www.most.go.th/integration/

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการยกระดับโอทอป (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 9 เมษายน 2559
» วว.ร่วมมือพันธมิตรในโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
» ก.วิทย์ ระดมผู้เชี่ยวชาญรัฐ-เอกชนโครงการวิจัยของบปี 60
» ติดตามชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็นการมอบกล้องโทรทัศน์โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์
» ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รอง นรม. เป็นประธานการแถลงข่าว โครงการท้าทายไทย Grand Challenges Thailand ณ ห้องกมลมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา
» งานแถลงข่าว โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016
» รมว.วท. เปิดโครงการ มอบกล้องโทรทัศน์ให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป