มูลนิธิข้าวไทยฯ จับมือ สนช. ผลักดันเอกชนสร้างนวัตกรรมข้าว เร่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมข้าวไทย

พิมพ์

 

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าว และการจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในกลุ่มอาหารสุขภาพ อาหารเพื่อความสะดวกสบาย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยา โดยมุ่งหวังส่งเสริมและพัฒนาข้าวไทยที่มีคุณภาพและครองความเป็นหนึ่งในตลาดโลก ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างบูรณาการทั้งระบบ รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้เกิดความตื่นตัวและใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของข้าวให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันมากขึ้น อันจะเป็นการสร้างมูลค่าของข้าวไทยให้เกิดขึ้นในประเทศอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

     ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สนช. มีความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดโครงการนวัตกรรม “ข้าวไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดสัมมนา การสนับสนุนเงินทุนสำหรับเอกชนที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับข้าว รวมถึงการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 9 โดยจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีความแปลกใหม่และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่ามันสมองของคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก หากแต่ต้องการโอกาสและช่องทางในการพัฒนาต่อยอดความคิดดังกล่าว”

     สำหรับในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา มูลนิธิข้าวไทยฯ และ สนช. จึงร่วมเฉลิมพระเกียรติผ่านการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในปีที่ผ่านมา   

  

      รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สนช. กล่าวว่า “ที่ผ่านมา สนช. ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ และการใช้นโยบายนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุกผ่านการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่อไป “ข้าวไทย” จะไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเป็นสินค้าเฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาก และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในระยะเวลากว่า 10 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้ว จำนวนมากกว่า 40 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนประมาณ 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 340 ล้านบาท”  

   ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ สนช. และมูลนิธิข้าวไทยฯ วางเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย และนำนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการผลิต และบริการในเชิงพาณิชย์ โดยประสานเครือข่ายระหว่างสองหน่วยงานให้นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาแสวงหาและพัฒนาโครงการนวัตกรรมจากข้าวไทยที่ให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ และโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริม “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทยแก่นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป

 

 

ข้อมูลจาก   สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร. 02 017 5555

แพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

Tags ข้าวไทย
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» แถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559"
» เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» “ข้าวไทย”...ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด สนช. ชวนคนไทยเลิกขายข้าวเป็นเกวียน
» กระทรวงวิทย์โดยสนช.ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยฯ จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยยกระดับข้าวไทยสู่ตลาดโลก
» กระทรวงวิทย์ฯ จัดประกวด “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย”