MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1

พิมพ์

  MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1 เป็นสื่อสารสนเทศทางทะเลในรูปแบบมัลติมิเดีย (ภาพเสียงและคำบรรยายภาษาไทย) ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทะเลและมหาสมุทร ทั้งในส่วนของทะเลรอบโลก อ่าวไทยและทะเลอันดามัน คุณสมบัติของน้ำทะเลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการสำรวจทางทะเลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาแหล่งงานและ สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลอีกด้วย
ประโยชน์ของผลงาน
    เป็นโสตทัศนวัสดุ ในรูปแบบมัลติมิเดีย เพื่อให้ความรู้ด้านสารสนเทศทางทะเล แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา-เรียนรู้-สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน
: โสตทัศนวัสดุ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน
:
สำนักภูมิสารสนเทศ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 50 - ผลงานเด่น - MARINE CYCLOPEDIA
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
» โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)