ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ

พิมพ์

    เป็นภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องทางเรขาคณิตตามวิธี การทางโฟโตแกรมเมตรี ทำให้เป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบระยะทางที่แท้จริงได้ เนื่องจากลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมโดยทั่วไปจะมีความผิดเพี้ยนทางตำแหน่งอัน เนื่องมาจากการเอียงของกล้องบันทึกภาพ (Tilt displacement) และการเปลี่ยนตำแหน่งเนื่องจากความสูงต่ำของภูมิประเทศ (relief displacement) ภาพออร์โธ เน้นการปรับแก้การเปลี่ยนตำแหน่ง โดยใช้ข้อมูลความสูงต่ำของประเทศในการปรับแก้ ซึ่งภาพที่ผ่านการแก้จะมีความถูกต้องทางแนวราบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะแผนที่ภาพถ่ายได้เป็นอย่างดี ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแบบ ออร์โธที่ สทอภ. สามารถใช้บริการได้ขณะนี้ประกอบไปด้วยภาพถ่ายออร์โธ มาตราส่วน 1:25,000 จากดาวเทียม SPOT-5 โดยให้บริการในลักษณะภาพสี มีรายละเอียดของจุดภาพ2.5 เมตร ผู้ใช้สามารถเลือกภาพบริเวณที่ต้องการได้โดยการกำหนดจุดพิกัดตามมุมภาพ และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้ทั้งแบบภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (Image Map)
    ผลการจัดทำภาพถ่ายแบบออร์โธ ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม SPOT-5 Pan sharpening ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ 63 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กาฬสินธ์ุ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทราชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์นนทบุรี น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรีเพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนครสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี
ประโยชน์ของผลงาน
    ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของการปรับปรุงความทันสมัยของแผนที่ฐานและการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมใช้แบบอื่นๆ ได้แก่ แผนที่ตัวเมือง แผนที่ท่องเที่ยว แผนที่วัฒนธรรม เป็นต้น เนื่องจากภาพถ่ายแบบออร์โธเป็นภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้อง เชิงตำแหน่งด้วยวิธีการปรับแก้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง ทำให้สมรรถนะตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งและระยะที่แท้จริงได้
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    - ความมั่นคง ภัยพิบัติ
    - การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    - การประกอบอาชีพระดับครัวเรือน
    - โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

สาขาผลงาน : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 51 - ผลงานเด่น - ภาพถ่ายดาวเทียม - ออร์โธ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด
» โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)