กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

กระทรวงวิทย์แถลงข่าวความสำเร็จ 6 เดือน การดำเนินงานคูปองวิทย์เพื่อ OTOP ระบุมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการกว่า 1,000 ราย อนุมัติคูปองไปแล้ว 222 ราย

พิมพ์ PDF

สินค้าโอทอปภายในงาน

 

             ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวความสำเร็จ 6 เดือนการดำเนินงานโครงการ “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” ระบุมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการกว่า 1,000 ราย โดยได้ดำเนินการอนุมัติคูปองไปแล้ว 222 รายจากเป้าหมาย 200 รายในปี 2559 ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

             โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อ OTOP” ให้บริการ 6 เรื่องด้วยกัน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ  พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์   ออกแบบกระบวนการผลิต  ออกแบบเครื่องจักร และพัฒนาระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการ 3 ประเภทคือ  1.ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอทอปที่เพิ่งเริ่มต้น (OTOP Start Up) เช่น ประชาชนทั่วไป กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอป 2.ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกระดับดาว (Existing) และ 3.ประกอบการโอทอปที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (Growth)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้สั่งการให้หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ อย่างเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าไปช่วยผู้ประกอบการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าในท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสินค้าท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดโลกที่ผ่านมานั้น

 

   

 

             ณ เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อ่างทอง ปทุมธานี ตรัง สุราษฎร์ธานี ลำปาง ตราด ภูเก็ต ขอนแก่น มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 997 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 29 ราย เหลือเป้าหมาย 968 ราย โดย 222 รายได้รับคูปองฯ และ 14 รายได้รับคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาจนสำเร็จ รวม 236 รายจากเป้าหมาย 200 รายในปี 2559

ส่วน 732 รายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการ ดำเนินงานปี 2560 โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 263 ราย และที่เหลืออีก 469 ราย จะดำเนินการพิจารณาจับคู่กับนักวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ของผู้สมัครต่อไป

 

             ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไปแล้ว 236 ราย รวมเป็นเงินมูลค่า 39.67 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 27.32 ล้านบาท (คิดเป็น 68.87%) และผู้ประกอบการสมทบ 12.35 ล้านบาท (คิดเป็น 31.13%) จากเป้าหมาย 200 รายนั้น เป็นผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่มมากที่สุด จำนวน 157 ราย (ร้อยละ 71) รองลงมาคือกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 28 ราย กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 28 ราย กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 ราย โดยเป็นการนำ วทน. ไปสนับสนุนการยกระดับวัตถุดิบ 7 ราย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 44 ราย ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 40 ราย ออกแบบกระบวนการผลิต 40 ราย ออกแบบเครื่องจักรที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด 11 ราย การพัฒนาระบบมาตรฐาน 3 ราย และดำเนินการพัฒนามากกว่า 1 เรื่อง จำนวน 77 ราย โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อรายในการประกอบธุรกิจ OTOP และจะทำให้มีมูลค่าการหมุนวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ 1,175 ล้านบาทต่อปี

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กล่าวถึงแผนงานปี 2560 ว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดูแลเรื่องการต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการหลังจากได้รับงานบริการจากคูปองวิทย์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ผู้ประกอบการสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ทางด้านการสนับสนุนเงินทุนต่อยอด การจัดจำหน่ายสินค้า การส่งเสริมการส่งออกสินค้าไปขายยังตลาดต่างประเทศ พร้อมเน้นการทำงานประชารัฐเป็นหลัก

             

   

 

             อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2560 จำนวน 198 ล้านบาท จากที่เสนอขอไปกว่า 440 ล้านบาท จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานปี 2560 ในการนำ วทน. ไปยกระดับ ผู้ประกอบการ OTOP จากเดิมประมาณ 1,000 ราย เป็น 555 ราย โดยแบ่งเป็น 1.กลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับบริการคูปองฯ ในปี 2559 รวม 363 ราย จากการให้บริการผู้ประกอบการที่สมัครในปี 2559 ดำเนินงานโดยหน่วยงานสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 263 ราย และการให้บริการผู้ประกอบการที่สมัครในปี 2559 ดำเนินการโดยหน่วยงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 100 ราย จากจำนวน 469 ราย 2.กลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับบริการคูปองวิทย์ในปี 2560 จำนวน 192 ราย โดยจะเป็นการพัฒนากลุ่ม Start up จำนวน 215 ราย      กลุ่ม Existing ที่ต้องการยกระดับดาว 260 ราย       และกลุ่ม Growth   ส่งออกจำนวน 80 ราย

 

             โดยได้มอบหมายให้คณะทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งเน้นพิจารณาถึงคุณภาพในการดำเนินงานจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมการในการใช้เทคโนโลยี และที่มีความพร้อมของเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านอาหาร เทคโนโลยีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เทคโนโลยีด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก พร้อมทั้งความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล รวมถึงการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีและการเชิดชูตัวอย่างที่ดี โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากประมาณ 2,700 ล้านบาทต่อปี

             “...การดำเนินงานปี 2559 ในช่วงเวลาที่เหลือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ โดยจะมีการเชิญเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ ความร่วมมือในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการให้บริการผ่านคูปองวิทย์เพื่อ OTOP การสนับสนุนทางการเงินของสถาบันทางการเงิน เพื่อการต่อยอดขยายผลการดำเนินธุรกิจ การสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐาน การสนับสนุนทางการตลาด และ E-Commerce ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 และยังจะเดินหน้าสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมการเผยแพร่เทคโนโลยีและการเชิดชูตัวอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในงาน SMART SME Expo งาน Industrial Expo งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงาน TISTR and Friends ตามลำดับ...” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวสรุป


 

ข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีแห่งชาติ (วว.)

เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313 


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป