กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี - การปฏิบัติพระกรณียกิจในปัจจุบัน
พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระประสูติการ
สวนรื่นฤดี
พระกรุณาธิคุณต่อชาวไทยในอังกฤษ
องค์กรในพระอุปถัมภ์
พระนิยมในความเป็นไทย
การปฏิบัติพระกรณียกิจในปัจจุบัน
ทุกหน้า

การปฏิบัติพระกรณียกิจในปัจจุบัน

          แม้ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ จะเสด็จออกทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนอกสถานที่น้อยลง แต่ก็ยังทรงพระกรุณาโปรดให้องค์กรที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่ ๖ องค์กรในพระอุปถัมภ์ และองค์กรสาธารณกุศลที่ทรงสนับสนุน เฝ้ากราบทูลรายงานการดำเนินงาน และรับพระราชทานเงินอุดหนุนกิจการ ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ อยู่เสมอ เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ ก็ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดเงินส่วนพระองค์ พระราชทานแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติเป็นประจำทุกปี ครั้นเกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรในท้องที่ใดๆ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็ยังทรงห่วงใยพระราชทานเงินช่วยเหลือ เช่น เมื่อคราวเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ ก็ทรงพระกรุณาพระราชทานเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดทำถุงยังชีพ พระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็พระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่นั้นๆ ทรงพระกรุณาโปรดให้เชิญพระเครื่องไปพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติราชการชายแดน ครั้นเจ้าหน้าที่ถูกผู้ไม่หวังดีประทุษร้ายถึงแก่ชีวิต ก็ทรงพระเมตตาพระราชทานพวงมาลาของส่วนพระองค์ไปวางเป็นเกียรติยศและเป็นกำลังใจแก่ทายาทของผู้เสียสละเสมอ

          ส่วนการปฏิบัติพระกรณียกิจนอกสถานที่ ก็ทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชวงศ์ทรงปฏิบัติแทนพระองค์มิได้ขาด เช่นในระยะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จมาเฝ้า และทรงรับปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ อยู่เนืองๆ

          ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี พระชนนี ได้ทรงก่อตั้ง “มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา” ไว้เพื่อเป็นกำลังหลักในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อการสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะในยามที่พระอนามัยไม่เอื้ออำนวยให้เสด็จไปตามหัวเมืองไกล โดยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ

          มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ในปัจจุบัน จึงเริ่มทวีบทบาทในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนตามพระปณิธาน ทั้งยังเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติในสาขาต่างๆ อันเป็นความสนพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ ๖ และความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ นับได้ว่า การทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรนั้น ก็ยังคงดำเนินสืบเนื่องต่อไปอย่างแข็งขันและมั่นคง มิได้ลดน้อยไปจากสมัยที่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังมีพระพลานามัยแข็งแรง

พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย  มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์

          สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ทรงพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า “เพชร” ไม่ว่าจะอยู่ ณ แห่งหนใด คุณค่าแห่งความเป็นเพชรก็คงเจิดจรัสล้ำเลิศมิมีลดน้อยถอยลง เฉกเช่นพระจริยวัตรและพระกรณียกิจในสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้น นับตั้งแต่วันแรกแห่งพระชนมชีพกระทั่งทุกวันนี้ ยังคงงามพิสุทธิ์และยังคงยิ่งงามจำรัสในใจพสกนิกรทั้งหลายผู้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่งตลอดระยะเวลา ๘๔ ที่ผ่านมามิมีคลาย สมดังความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเตรียมไว้สำหรับกล่อมบรรทมพระหน่อพระองค์นี้ความว่า “พระเสด็จจากฟ้าสุราลัย มาเพื่อให้ฝูงชนกมลปรีดิ์” ในทุกสถาน

            เนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๗ รอบ ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ขอประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ล้วนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี จงร่วมใจกันเป็นสมานฉันท์ อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ โปรดอภิบาลให้ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ สรรพพิบัติอุปัทวันตรายจงเสื่อมหายสูญสนิท เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญของชาวไทย ตราบจิรัฏฐิติกาล.

ดร.ชัชพล ไชยพร เรียบเรียง

 

  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป