กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี - พระกรุณาธิคุณต่อชาวไทยในอังกฤษ
พิมพ์ PDF
ดัชนีบทความ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พระประสูติการ
สวนรื่นฤดี
พระกรุณาธิคุณต่อชาวไทยในอังกฤษ
องค์กรในพระอุปถัมภ์
พระนิยมในความเป็นไทย
การปฏิบัติพระกรณียกิจในปัจจุบัน
ทุกหน้า


พระกรุณาธิคุณต่อชาวไทยในอังกฤษ

            ณ ตำหนักที่เมืองไบรตัน บรรดาข้าราชการและนักเรียนไทยในอังกฤษทั้งปวงต่างกล่าวขานกันถึงความอบอุ่น ความสนุกสนาน และความชื่นชมในพระการุณยธรรมอันงามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระชนนี ผู้พระราชทานและประทานความเป็นกันเองแก่ผู้ไกลบ้านเหล่านั้นให้ได้รู้สึกอบอุ่น ทั้งสองพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลี้ยงและพระราชทานพระวโรกาสให้คนไทยในอังกฤษได้เฝ้าอยู่เสมอทั้งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯก็ยังทรงเอาพระทัยใส่ในกิจการของสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันเป็นสมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษที่สมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานกำเนิดไว้เป็นพิเศษ พระองค์จะเสด็จทรงร่วมกิจกรรมของสามัคคีสมาคมเป็นประจำ บางโอกาสยังทรงร่วมลีลาศ ในงานเลี้ยงของสมาคมอีกด้วย พระจริยวัตรขอทั้งสองพระองค์ในอังกฤษนี้ยังประทับใจเป็นที่กล่าวขานในหมู่ผู้ได้รับพระกรุณาอยู่มิรู้ลืม

            ก่อนเสด็จนิวัตประเทศไทยไม่นาน ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จย้ายไปประทับ ณ ตำหนักบนบนถนนไดก์โรด ทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายดุจเดียวกับสามัญชนชาวอังกฤษทั่วไปเหมือนเช่นเคย แต่ไม่ทรงละเลยเรื่องการศึกษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังทรงพระอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และทรงเรียนเปียโนอย่างต่อเนื่อง

นิวัตประเทศไทย-วังรื่นฤดี

            เมื่อพระอนามัยของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ดีขึ้น และสภาวการณ์ในประเทศไทยเป็นปกติสุขเรียบร้อย กอปรกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จฯ นิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรแล้วระยะหนึ่ง  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ จึงเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็นการถาวร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ แล้วทรงซื้อที่ดินในซอยสุขุมวิท ๓๘ และทรงพระกรุณาโปรดให้สร้าง “วังรื่นฤดี” ขึ้นเป็นที่ประทับตราบกระทั่งปัจจุบัน

            นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระภารกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ก็เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการสาธารณกุศลอันยังประโยชน์แก่พสกนิกรมิได้ว่างเว้น

งานหลวงมิได้ขาด-งานราษฎร์มิได้เว้น

             ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวณิช ได้บันทึกถึงเรื่องนี้ไว้ตอนหนึ่งความว่า “ด้วยพระหฤทัยเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ และเสด็จพระนางเจ้าสุวัทนาฯ  ทรงรับเชิญเสด็จเพื่องานการกุศลต่าง ๆ ไม่ว่าน้อยใหญ่ตลอดทั้งปี เสด็จพระนางเจ้าสุวัทนาฯ เคยรับสั่งเล่าว่า เลขาธิการพระราชวังกราบทูลล้อพระองค์ท่านว่า เสด็จได้ทุกงานการกุศล ขอพระราชทานให้เว้นเพียงงานวัดเท่านั้นซึ่งในกาลต่อมาสภาวะสังคมเปลี่ยนแปลงทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จงานที่จัดตามวัดต่างๆด้วย การเสด็จที่ต่างๆ นี้เป็นโอกาสให้ประชาชนหลายกลุ่ม หลายวัย หลายอาชีพ ได้เฝ้ามากยิ่งๆขึ้น ทำให้เกิดความประทับใจและซาบซึ้งในพระเมตตาบารมีกันทั่วหน้า”

             พระกรณียกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติด้วยพระวิริยภาพมาโดยตลอดที่สำคัญคือ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆ มีพระราชพิธีสังเวยพระป้าย พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เป็นอาทิ

            พระกรณียกิจสำคัญอีกประการคือการสืบสานกิจการที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานกำเนิดหรือทรงเกี่ยวเนื่อง เช่น ทรงอุปการะกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย วชิรพยาบาล โครงการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท เป็นต้น ทั้งยังทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์และมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถอีกโสดหนึ่ง แม้ในส่วนของสมเด็จพระอัยยิกาก็มิได้ทรงทอดพระธุระ ทรงอุปการะสถาบันที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงก่อตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ มีโรงเรียนราชินี โรงเรียนวิเชียรมาตุ สภากาชาดไทย เป็นตัวอย่างสำคัญ

             พระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ นั้น เกินกว่าจะประมวลมากล่าวในที่นี้ได้ครบถ้วน เพียงพินิจจากจำนวนองค์กรในพระอุปถัมภ์ที่มีมากมายกว่า ๓๐ องค์กร ก็คงเป็นที่ตระหนักแน่แก่ใจราษฎรแล้วว่าแม้พระอนามัยจะไม่สู้สมบูรณ์ แต่พระหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระกิจจานุกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่ทรงคำนึงถึงความลำบากพระวรกาย กลับยิ่งทบทวีมิลดน้อยถอยลงดังพระดำรัสที่พระราชทานในงานฉลองพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วชิราวุธวิทยาลัยความตอนหนึ่งว่า

            “ฉันขอกล่าวต่อท่านทั้งปวงว่า จะพยายามบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองด้วยความจงรักภักดีต่อบ้านเกิดและต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระประมุขของชาติทั้งจะได้รักษาเกียรติศักดิ์แห่งความเป็นราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์ไว้ ชั่วชีวิต


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป