กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 13 อำลา

สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 13 อำลา

พิมพ์ PDF

เยาวชนชายแดนภาคใต้กว่า  238  คน  และครอบครัวอุปถัมภ์ร่วมอำลาในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้”  รุ่นที่ 13 สะท้อนการร่วมสร้างสมานฉันท์  โดยมี  พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  เป็นประธานในพิธี  ณ  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.)
 


       เมื่อเวลา  10.30 น.  วันที่  5  พฤศจิกายน  2552  ณ  พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้”  ได้กล่าวขอบคุณในการเป็นประธานในพิธีปิดค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับทรู วิชั่นส์ – อพวช.”  ในโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้”  รุ่นที่  13  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  1 – 6  พฤศจิกายน  2552  ว่าโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้”  รุ่นที่  13  เป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพการสร้างความสมานฉันท์ร่วมกัน  ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน  โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชนใน  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้มาร่วมกันเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่  พร้อมเรียนรู้การใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์  ท้ายนี้  ขอฝากความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องชาวใต้ทั้ง  5  จังหวัด  ขอให้เยาวชนทุกคนจงเป็นคนดี  ขอให้นำสิ่งที่ดีๆ ที่ได้รับจากการมาร่วมโครงการในครั้งนี้ช่วยไปบอกต่อๆ กัน  ว่าพี่น้องคนไทยภาคอื่นๆ ห่วงใยพี่น้องชาวใต้  ห่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้  จึงขอให้กำลังใจพวกเราทุกคน
 


       ด้าน  นายอารีย์  วงศ์อารยะ  รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย  สู่ใจใต้”  เผยว่า  การจัดกิจกรรมโครงการสานใจไทย  สู่ใจใต้  รุ่นที่  13  นี้  ได้นำเยาวชนจำนวน  238  คนจาก  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  และสตูล  มาเข้าร่วมกิจกรรม  เริ่มตั้งแต่การเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรีเพื่อรับโอวาท  เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  เรียนรู้สภาพการเป็นอยู่  และวิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพฯ  และจังหวัดใกล้เคียง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม  ณ  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  และได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข  โดยเฉพาะการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากคัมภีร์อัลกุรอ่าน  ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตกับค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับทรู วิชั่นส์ – อพวช.”  ณ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และท้ายสุดในวันพรุ่งนี้เยาวชนทั้งหมดจึงจะเดินทางกลับภมูลำเนา  โดยเครื่องบิน ซี 130 สู่สนามบินบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส โดยพร้อมเพรียงกัน
 


       ในส่วนของ  อพวช.  หน่วยงานหลักในการจัดค่ายนั้น ทาง ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผอ.อพวช.  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับเยาวชนจาก  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เข้ามาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์  ที่ให้ทั้งทักษะ  ความรู้  ความรัก  และความสามัคคี  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในภารกิจหลักของ อพวช.  ที่มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์  อันเป็นสังคมแห่งเหตุและผล  จนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้
 


        ด้านภาคเอกชน  ดร.อาชว์  เตาลานนท์  รองประธานกรรมการ บริษัททรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดโครงการฯ นี้ว่า  ทางบริษัททรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการทั้งทางด้านการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ได้เห็นการพัฒนาการ  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปในแนวทางที่ดีตลอดมา  ซึ่งเชื่อมั่นว่า  ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกหน่วยงายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นได้

ผู้ส่งข่าว : ธิดารัตน์  อาวจำปา
               กองประชาสัมพันธ์  สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด
               โทร 0 2577  9999  ต่อ  2106  โทรสาร 0 2577 9911
 

ผู้เขียนข่าว : ศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 โทร 0 2354 4466  ต่อ 118,120

ถ่ายภาพโดย : สุนิสา ภาคเพียร โทร 02-3544466 ต่อ 199

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป