กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.มอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

รมว.วท.มอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปี 2551 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
 

 

            

            ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว ขอบคุณสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ตระหนักถึง ความอ่อนแอในวิชาคณิตศาสตร์ของเยาวชน ซึ่งนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคนี้ ทั้งนี้จากผลการทดสอบวิชา o-net รายงานผลของกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการวิจัยระดับนานาชาติ และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์แก่เยาวชนและได้แสดงความชื่นชมที่สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จัดกิจกรรมสนับสนุนให้มีการตื่นตัวทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ และเชื่อว่าการจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เป็นวิธีหนึ่งที่กระตุ้นให้นักเรียน ครู เอาใจใส่ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น “

 

           “ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวอีกว่า สำหรับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน และได้รับรางวัล นับว่าเป็นสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ ที่มีความสามารถในการสอน เข้าใจจิตวิทยาในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น ขวนขวายและบากบั่นในการปรับปรุงการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนมีความอุตสาหะใฝ่รู้ และมีใจรักเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งให้การส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพสูง นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีบทบาทสำคัญที่สนับสนุนให้นักเรียนรู้จักแสดงความสามารถของตนในโอกาสอันเหมาะ และยังช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปในวันข้างหน้าอีกด้วย

         สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2551 ครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 14,614 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 1,077 คน แบ่งออกเป็นประเภทบุคคล และประเภททีม มี 3 ระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดสอบใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร สนามสอบภาคละ 2 แห่ง เพื่อให้นักเรียนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง และผู้ชนะ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทั้งระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมตอนปลาย ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทุกปี

 

ผู้เขียนข่าว : จิตติมา เหมือนเสน
ผู้ตรวจข่าว : หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป