กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วิทย์ฯ เปิดการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3และมอบรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น

รมว.วิทย์ฯ เปิดการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3และมอบรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่น

พิมพ์ PDF

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และมอบรางวัลนักโลหะวิทยาดีเด่นและนักโลหะวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2552  จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

     ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า โลหะและวัสดุเป็นวัสดุต้นน้ำในการพัฒนาประเทศ  ถ้าเราร่วมกันวิจัยพัฒนาจะทำให้ประเทศก้าวพ้นวิกฤติได้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศแข่งขันได้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายว่า สร้างงาน  สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันนี้อยากจะฝากเรื่องใหญ่ ๆว่า ประเทศไทยมีแผนแม่บท 10-15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยอยากจะส่งเสริมเทคโนโลยีการขนส่งทางราง  ขณะนี้รถมาแรงมาก  การขนส่งทางรางน่าจะเป็นหัวใจของการขนส่ง คนไทยจะสร้างอะไรเกี่ยวกับการขนส่งทางรางได้บ้าง  คนไทยมีความรู้ความสามารถ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งใจที่จะผลักดันคนเก่งคนดีให้มาอยู่แนวหน้า เราทำรางรถไฟได้หรือไม่ ทำโครงสร้างตู้รถไฟและทำเรือลำใหญ่ๆ ได้หรือไม่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คิดว่าประเทศไทยจะไปทางขนส่งทางราง  เราได้เชิญกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรมมาร่วมหารือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เพิ่มมากขึ้น  ขณะนี้กำลังทำเรื่องขออนุมัติรัฐบาลเพื่อจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการขนส่งทางราง หรือรถไฟ โดยความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ระบบการขนส่งทางราง

 


     ด้าน ผศ.วิศิษฎ์  โล้เจริญรัตน์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า  ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต โลหะยังคงเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในงานวิศวกรรม และเป็นวัสดุพื้นฐานที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลักของประเทศทุกสาขา การวิจัยและพัฒนาโลหะวิทยาจึงเป็นสิ่งที่ประเทศต่าง ๆ ดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้มีองค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาวิชาการด้านนี้  จึงได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีทางโลหะวิทยา แห่งประเทศไทยขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการจัดงานประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา แห่งประเทศไทย โดยมี สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MMRI) ผู้ดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 1 และ 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 2  และในปี พ.ศ. 2552 ทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นผู้ดำเนินการจัดจัดการประชุมวิชาการทางโลหะวิทยา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3  โดยรูปแบบการประชุม การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุม 2 วัน ซึ่งประกอบด้วยเสวนาวิชาการ การบรรยายพิเศษ (Plenary Lectures) และการนำเสนอผลงานใน 4 หัวข้อทั้งในแบบบรรยาย (Oral Presentations) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentations) รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการ สินค้าและบริการจากอุตสาหกรรม บริษัท และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการด้านโลหะวิทยาให้เข้มแข็งก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศในอนาคตต่อไป
                 นักโลหะวิทยาดีเด่น ประจำปี 2552  ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 25,000 บาท  ได้แก่
                 1. รองศาสตราจารย์  ดร.เสถียร  นิลธวัช  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิกรม วัชระคุปต์  ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)
                 นักโลหะวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2552  ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 20,000 บาท  ได้แก่  ดร.ยุทธนันท์  บุญยงมณีรัตน์  นักวิจัยจากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466 ต่อ 118
ถ่ายภาพโดย : น.ส.สุนิสา  ภาคเพียร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  โทร. 02 354 4466  ต่อ 199
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป