กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์ PDF

ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

               -    เกิด  14  มิถุนายน 2497

               -    สถานะภาพสมรส : สมรสกับ รศ.ดร.กัลยาณี  คูณมี  อาจารย์ประจำ

                    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                     มีบุตรชาย 1 คน

 

การศึกษา

 

-          วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน – ขอนแก่น

-          นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-          เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 37

-          ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.เกษตรศาสตร์

-          หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

 

อาชีพ – หน้าที่ – การงาน

-          ประกอบวิชาชีพทนายความ 25 ปี ทำหน้าที่ว่าความ และให้คำปรึกษากฎหมายแก่เอกชน และหน่วยงานรัฐในคดีสำคัญๆ มากมาย

-          ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด

            หัวหน้าสำนักงานกฎหมายประพันธ์ คูณมี และเพื่อน

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

-          เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่เป็นนักศึกษา มีส่วนร่วมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 , 6 ตุลาคม 2519 , พฤษภาคม 2535 และมีบทบาทต่อเพื่อประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน

-          เป็นสมาชิก และกรรมการสหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย

-          เป็นที่ปรึกษาพรรคพลังธรรม สมัย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นหัวหน้าพรรค

-          เป็นที่ปรึกษา และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ)

-          เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พ.ศ. 2549 – 2550

-          ประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

-          รองประธานกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-          กรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง , พรบ.พรรคการเมืองและ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

-          โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-          กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ และประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติต่างๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

               -     กรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาล

                     ยุติธรรม และผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

รางวัล

               -     ศิษย์เก่าดีเด่นของ ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2551 สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์

                     เพื่อสังคม

 

เครื่องราชย์

-          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป