ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์

ประพันธ์ คูณมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

               -    เกิด  14  มิถุนายน 2497

               -    สถานะภาพสมรส : สมรสกับ รศ.ดร.กัลยาณี  คูณมี  อาจารย์ประจำ

                    คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

                     มีบุตรชาย 1 คน

 

การศึกษา

 

-          วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน – ขอนแก่น

-          นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-          เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สมัยที่ 37

-          ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ม.เกษตรศาสตร์

-          หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย” สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

 

อาชีพ – หน้าที่ – การงาน

-          ประกอบวิชาชีพทนายความ 25 ปี ทำหน้าที่ว่าความ และให้คำปรึกษากฎหมายแก่เอกชน และหน่วยงานรัฐในคดีสำคัญๆ มากมาย

-          ประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด

            หัวหน้าสำนักงานกฎหมายประพันธ์ คูณมี และเพื่อน

 

ประสบการณ์ทางการเมือง

-          เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่เป็นนักศึกษา มีส่วนร่วมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 , 6 ตุลาคม 2519 , พฤษภาคม 2535 และมีบทบาทต่อเพื่อประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน

-          เป็นสมาชิก และกรรมการสหพันธ์นักศึกษาเสรีแห่งประเทศไทย

-          เป็นที่ปรึกษาพรรคพลังธรรม สมัย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นหัวหน้าพรรค

-          เป็นที่ปรึกษา และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ)

-          เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พ.ศ. 2549 – 2550

-          ประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค

-          รองประธานกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-          กรรมาธิการวิสามัญพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง , พรบ.พรรคการเมืองและ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550

-          โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-          กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณ และประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติต่างๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

               -     กรรมาธิการพิจารณาตรวจสอบประวัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาล

                     ยุติธรรม และผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

รางวัล

               -     ศิษย์เก่าดีเด่นของ ม. เกษตรศาสตร์ ปี 2551 สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์

                     เพื่อสังคม

 

เครื่องราชย์

-          ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)


Tags ที่ปรึกษารัฐมนตรี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
» โครงการทำดี 9 เช้า 9 วัด ตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม
» พิธีเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านหอยเชอร์รี่”