กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีวางพานพุ่มและราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จัดพิธีวางพานพุ่มและราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิมพ์ PDF

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2552

                เช้าวันนี้ (19 ตุลาคม 2552) ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2552 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 

 

 

 

 

 


                ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถวายราชสดุดีฯ ความว่า นับเนื่องแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วย  ทศพิศราชธรรม  ทรงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงประชา  พระองค์ทรงได้พระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทย  ทรงริเริ่มค้นคว้า ทดลอง และวิจัย อีกทั้งทรงพัฒนาโครงการต่าง ๆ ทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ  จนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาทิ โครงการฝนหลวง  กังหันน้ำชัยพัฒนา ทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง และโครงการแกล้งดิน  ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก  มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้  ซึ่งกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ เช่น การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย  จนได้รับสิทธิบัตรยืนควบคุมความหอมในข้าวไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ด้วยพระอัจฉริยภาพ  และพระปรีชาสามารถ จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและชาวโลก  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ชาวไทยทั้งมวล  คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 เห็นชอบให้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”  และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันเทคโนโลยีของไทย”
                ในวโรกาสที่ “วันเทคโนโลยีของไทย”  เวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายความจงรักภักดี  โดยจะดำรงตนให้เป็นคุณประโยชน์แก่การพัฒนาชาติสืบไป  และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมขอตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระเดชานุภาพแห่งพระยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่ายละอองธุลีพระบาททรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย  ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาภยันทั้งปวง พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเสถียรเป็นพระร่มโพธิ์ทองของปวงนิกรประชา ตราบชั่วกาลนานเทอญ 
 

 

 

 

 

 

 

                ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติว่า ให้ความเห็นชอบในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย" เนื่องจากวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515  หรือเมื่อ 37 ปีที่แล้ว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และทรงพระปรีชา สามารถบังคับให้ฝนตกลงตรงเป้าหมาย ท่ามกลางสายตาของคณะผู้แทนของรัฐบาลจากต่างประเทศ ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยที่เข้าชมการสาธิตเป็นครั้งแรก  ต่างพากันชื่นชมยินดีในพระปรีชา  การสาธิตฝนเทียมครั้งนั้น ถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนเทียมมาถึงปัจจุบัน  และเพื่อจารึกไว้เป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย  คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และ "วันเทคโนโลยีของไทย" ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด โดยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนเป็นการแสดงเทคโนโลยี ที่คิดค้นประดิษฐ์และพัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีของไทย

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป