กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน คลินิกเทคโนโลยีร่วมแสดงนิทรรศการ-สาธิตในการประชุมบูรณาการ จ. เชียงราย

คลินิกเทคโนโลยีร่วมแสดงนิทรรศการ-สาธิตในการประชุมบูรณาการ จ. เชียงราย

พิมพ์ PDF

คลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงนิทรรศการและสาธิตผลงานการวิจัยพัฒนา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน)  เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2552 โชว์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชน 
                จากการจัดประชุมบูรณาการฯ ดังกล่าว  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำผลงานคลินิกเทคโนโลยีทั้งของหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่าย ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้นำผลงานการวิจัยและพัฒนาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

 

 

                นอกจากนี้  คลินิกเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้มีการสาธิตการแปรรูปอาหารและการถนอมการอาหาร  อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ได้สาธิตการผลิตเต้าฮวยรวยคุณค่า  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่พัฒนามาจากการตกตะกอนโปรตีนจากน้ำนมถั่วเหลือง  นิยมรับประทานร่วมกับน้ำขิง  พัฒนาโดยใช้ผงวุ้นหรือเจลาตินเป็นสารที่ทำให้เกิดความคงตัวแทนการตกตะกอนของโปรตีนเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการผลิต  อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้อีกมากมายจากการใส่เมล็ดพืช  เมล็ดธัญพืชและเมล็ดถั่ว เช่น งาดำ  ลูกเดือย ถั่วแดง  เม็ดบัว  และแปะก๊วย ลงไปบนผลิตภัณฑ์ (ใช้เป็น TOPPING) ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้ชื่อว่า “เต้าฮวยรวยคุณค่า”  เหมาะแก่การนำมารับประทานเป็นอาหารว่างหรืออาหารเสริมได้ทุกเพศทุกวัย  โดยมีจุดเด่นที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร  โดยเฉพาะโปรตีนจากพืช มีขั้นตอนการผลิตที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  ต้นทุนการผลิตก็ไม่สูงมากนัก  สามารถผลิตเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้
                มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก สาธิตการแปรรูปอาหารจากเห็ด  โดยการนำเห็ดสีชมพูมาทำขนมปุยฝ้ายเห็ด  ซึ่งให้รสชาติที่อร่อย  มีกลิ่นหอมและสีสันสวยงาม  การทำแหนมเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  นำนิทรรศการเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพมาแสดง ได้แก่ ไอศกรีมนมถั่วเหลือง ข้าวกล้อง และลูกเดือย, น้ำนมข้าวโพดแคลเซียมสูง  และเทคโนโลยีอาหารผง ได้แก่ การผลิตน้ำมะเกี๋ยงผง ซึ่งเป็นพืชในโรงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผลมะเกี๋ยงมีลักษณะคล้ายลูกหว้า เมื่อสุกมีสีแดง รสหวานอมเปรี้ยว
                ผู้สนใจเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารดังกล่าวข้างต้น  สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่คลินิกเทคโนโลยีเจ้าของผลงาน หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 02 354 4466 ต่อ 621 และ Call Center 1313

 

การแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัยพัฒนา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

หน่วยงาน

ผลงานที่นำมาแสดง

1.  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

-  การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ และความปลอดภัยแก่ประชาชน

2.  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

-  การเปรียบเทียบการวัดด้านเวลาทางอินเตอร์เน็ต

3.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
     ประเทศไทย (วว.)

-  การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

-  การผลิตไวน์ผลไม้

- การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP

4.  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
     สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

-  การบริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมผ่าน IT

-  ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณจังหวัดเชียงราย

-  การนำเสนอข้อมูลดาวเทียมธีออส

5.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    แห่งชาติ
(สวทช.)

-  สวทช. ภาคเหนือ เรื่อง กระดาษสา

6.  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)

-  เครื่องเล่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-  เอกสารแนะนำองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

7.  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

-  ประโยชน์ของแสงซินโครตรอน

8.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(นว.)

-  ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 5 ชนิด

9.  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (ดร.)

-  แผนที่ดาวเทียมและ CD นิทานดาว

-  ปฏิทินดวงจันทร์ 1,000 ปี และ 5,000 ปี

10.  สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
      มหาชน)  (สทน.)

- แนะนำสถาบันฯ

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย

หน่วยงาน

ผลงานที่นำมาแสดง

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
     เขตพื้นที่เชียงราย

-  การผลิตสารกรองสนิมในน้ำ

-  การผลิตเครื่องกรองน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค

-  การผลิตแหนมปลาส้ม

2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน

-  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ปีบที่ปลอดภัย

-  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

3.  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

-  เต๋าฮวยรวยคุณค่า

 

 

4.  มหาวิทยาลัยนเรศวร

-  กบคอนโดฯ และกบนอกฤดู

-  การผลิตผักปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากแปลงสู่ผู้บริโภค

-  ผลิตภัณฑ์ผักตบชวาย้อมสีธรรม

-  การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารฮาลาล

-  การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผสมสาร
    สกัดสมุนไพร

-  การยืดอายุเห็ดเผาะ เพื่อการแปรรูป

-  การผลิตซอสฟักทอง และซอสกล้วย

-  การผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นสดจากข้าวหัก

-  การเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ และการแปรรูปเห็ด (เห็ดหย่อง,
   แหนมเห็ด  ขนมปุ๋ยฝ้ายเห็ด และแจ่วบองเห็ด

5.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-  เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ

-  ไอศกรีมข้าวกล้องและลูกเดือย

- แหนมเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่

-  สับปะรดแห้งแบบพ่นฝอย

-  น้ำมะเกี๋ยงผง

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป