รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายคณะผู้บริหารระดับสูง

พิมพ์

news.png

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบนโยบายให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยสรุปประเด็นได้ ดังนี้

 

1.       การสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกของรัฐบาล โดยมีนโยบายเร่งด่วน ดังนี้

1.1) นโยบายการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ได้แก่

-      เร่งนำผลงานต่างๆ ของกระทรวง ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชน โดยให้สอดคล้องตามสภาพสังคมและพื้นที่ต่างๆของประเทศ รวมทั้งการใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

-      สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในชนบท

-      สร้างงาน โดยการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ เช่น สนับสนุนเงินลงทุนในการสร้างอาชีพใหม่ ตามความต้องการของตลาด  

-      ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาคนตกงาน โดยการฝึกอบรมคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ โดยให้เน้นโครงการ IT Retraining โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่

1.)  การฝึกอบรมคนจบปริญญาตรีที่ไม่มีงานทำ เพื่อส่งไปทำงานแทนครูธุรการในโรงเรียน ทำให้ครูมีเวลากลับมาสอนหนังสือนักเรียนได้เต็มเวลา (ซึ่งปัจจุบันขาดครูเป็นจำนวนมาก)    

2.)  การฝึกอบรมคน เพื่อให้มีความรู้ด้าน IT เพื่อลงไปทำงานกับ อบจ. และ อบต.ทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ มีความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ด้าน IT อยู่แล้ว อันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น                                       
-      สานต่อโครงการหมู่บ้านเทคโนโลยี 9 แห่ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ซึ่งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นแบบอย่างและขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ ทั่วประเทศ

1.2) นโยบายร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การผลิตอาหารฮาลาล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เช่น การวิจัยและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น รวมทั้ง การร่วมวิจัยและพัฒนาทางด้านความมั่นคงกับกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสมต่อการใช้งานในพื้นที่

2.    กรอบการจัดทำแผนและงบประมาณตามนโยบาย 6) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2552 – 2554) ดังนี้
-           การดำเนินงานของ วท. ต่อไปนี้ ให้เน้นเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ คุณภาพชีวิตเป็นหลัก อย่างเป็นรูปธรรม
-           ขณะนี้ วท. ได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2552 แล้ว อาจปรับแผนงาน เพื่อมาพัฒนาวิจัยเชิงประยุกต์ให้มากขึ้น
-      นโยบายเร่งด่วนที่ต้องให้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 ซึ่ง วท. มี 17 โครงการ ที่จะขอใช้งบประมาณ (งบกลาง) โดยโครงการเร่งด่วนของ วท. ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ คือ โครงการด้าน IT  Retraining ซึ่งช่วยอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ขอให้หน่วยงานขยายผลไปสู่โครงการอื่นๆ เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ เขื่อน เซรามิค ปุ๋ย บางครั้ง อาจไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณกลาง หาก วท. ร่วมมือกับส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น
-           การจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ขอให้เน้นการสร้างเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
-      การสร้างกำลังคน ทำได้หลายรูปแบบ ทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้น่าสนใจ เช่น ให้เด็กทำการทดลองกับเครื่องมือจริง นอกเหนือจากโครงการนักเรียนทุน
-           ขอให้เน้นเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศ คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
-           สำหรับการสื่อสารกับเด็กและเยาวชน ให้สื่อสารอย่างสนุก เข้าใจง่าย เช่น การสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ ทำให้เด็กเข้าใจได้ดี

-      ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.วท. จัดเก็บรวบรวมผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดที่เด่นๆ และประสบความสำเร็จ

*************************************************

ผู้เขียนข่าว : สุจิรัส  สังข์ทอง
ข้อมูลจาก : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ - มอบนโยบาย - ผู้บริหารระดับสูง
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กระทรวงวิทย์ฯ ผลักดันเทคโนโลยีดาวเทียม “แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ”
» ผบ.ทร. รอง คสช. มอบนโยบายกระทรวงวิทย์ฯ วางระบบการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. ตอบสนองทุกภาคส่วน
» รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบนโยบายการบริหารงานความร่วมมือระหว่าง วท. กับ ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
» อำลา ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
» รมว.วท. มอบนโยบาย แก่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี