กระทรวงวิทย์ฯ แสดงผลงานวิจัยและพัฒนา พร้อมหาแนวทางนำ วิทยาศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

พิมพ์

 เช้าวันนี้ (14 มกราคม 2552)  ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด  (ครั้งที่ 2) และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี  เพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาจังหวัด  ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้  ตลอดจนพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  สังคมของจังหวัดจากฐานภายในอย่างยั่งยืน  ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย

 

                ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายสนับสนุนการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัด โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด  เพื่อนำศักยภาพของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด มาผนวกกับความรู้อันเกิดจากการวิจัย  พัฒนา  และนวัตกรรมที่มีฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  พัฒนากระบวนการผลิต  ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้ชุมชนและท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชน  ชุมชน  และครอบครัว  สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ในการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  สังคม ของจังหวัดจากฐานภายในอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ  ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด  เพื่อประสานเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  มีการต่อยอดซึ่งกันและกัน  โดยให้ท้องถิ่นและจังหวัดเป็นตัวตั้ง  ซึ่งจะพิจารณาแผนงานที่ชุมชนและท้องถิ่นมีอยู่แล้วนำมาประสานกับราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางพื่อให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนางานจังหวัด  และยกระดับความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานดังกล่าว  โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง  โดยจะใช้กลไกคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในแต่ละจังหวัดทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดและประสานงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย

 

          ด้าน ศ.ดร. ชัยวัฒน์  ต่อสกุลแก้ว  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  และเป็นกระทรวงที่ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค  ได้เล็งเห็นว่า จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีทรัพยากรด้านการเกษตร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก 
หากได้นำศักยภาพดังกล่าวมาผนวกกับความรู้ใหม่อันเกิดจากการวิจัย  พัฒนาและนวัตกรรมที่มีฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์  พัฒนากระบวนการผลิต  ดูแลทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  ที่สามารถเสริมสร้างความสามารถของประเทศได้อย่างยืน

           กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน  ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  ท้องถิ่น  และภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่จังหวัดเชียงราย  พะเยา แพร่  และน่าน  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  โดยรูปแบบของการประชุมฯ มีการเสวนาถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้การสนับสนุนจังหวัดในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  สินค้าและบริการ  ในการสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน  และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมระหว่างหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงกับจังหวัดและร่วมแสวงหากิจกรรม  โครงการ  และยุทธศาสตร์การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ที่สอดคล้องกับแนวทางการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับท้องถิ่นและจังหวัด  รวมทั้งการร่วมดำเนินการที่นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โดยผลลัพธ์ของการประชุม คือ รูปแบบการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับจังหวัด ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อย่างยั่งยืน 

           นอกจากนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานของคลินิกเทคโนโลยี  ทั้งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและคลินิกเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน

Tags แสดงผลงาน - บูนณาการ - วิทยาศาสตร์ - เครือข่าย - คลินิกเทคโนโลยี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนกรกฏาคม 2559
» รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ฉบับที่ 7/2559
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» อุทยานวิทยาศาสตร์
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก