ผู้ตรวจราชการ วท. ติดตามงาน ยกระดับขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค

พิมพ์

     

 

          

               เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ณ จังหวัดกำแพงเพชร

 

 


 
               นางนันทวรรณ ชื่นศิริ และ นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตรวจติดตามการดำเนินงานของผู้ประกอบการแปรรูป ด้านการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่แท่ง คุกกี้ไรซ์เบอรี่ โดยได้แนะนำแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาด บ้านสร้อยสุวรรณ ณ วิสาหกิจชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร และ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังโดยนำมาผลิตเอทานอล ณ วิทยาลัยเกษตร และ เทคโนโลยีกำแพงเพชร ซึ่งได้แนะแนวทางการบริหารจัดการโครงการให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

 

 

ข้อมูลโดย : นางสาวชัชชลัยย์ รัตนสาธิตสกุล (AIR)
สำนักตรวจราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 02-333-3700 ต่อ 4061
โทรสาร : 02-333-3933

 

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริรรณ หมินหมัน
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313