มาตรวิทยาแสงแท็คทีมผู้เชี่ยวชาญ ถกประเด็นยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาแผนพลังงานทดแทน เน้น NQI แกร่งสร้างแรงขับเคลื่อนที่ดี ตอบโจทย์แผนชาติ ชัวร์

พิมพ์

 

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย ฝ่ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) จัดงานสัมมนา หัวข้อ มาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน (เน้นพลังงานแสงอาทิตย์) โดยมี ร.ท. อุทัย นรนิ่ม รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาแสงกล่าวเปิดงานสัมมนา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ และรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติในเรื่องของการสนับสนุนพลังงานทดแทนของรัฐบาล โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสัมมนาให้ความรู้เรื่อง มาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน และ ส่วนที่เป็นการอภิปรายไขข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงท้าย

 

 

             โดยภาคเช้ามีการบรรยายหัวข้อ “ บทบาทของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติต่อการพัฒนาด้านพลังงานทดแทน” โดย นางสาวโรจนา ลี้เจริญ รักษาการหัวหน้าห้องปฏิบัติการสีและการกระจายคลื่นแสง ฝ่ายมาตรวิทยาแสง มว. , “ศักยภาพและการใช้ประโยชน์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน” โดย รศ. ดร. เสริม จันทร์ฉาย หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  “การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการทดสอบประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ” โดย ดร. ธีรยุทธ์ เจนวิทยา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

             ภาคบ่ายในหัวข้อ “รูปแบบทางธุรกิจและช่องทางการจัดหาเงินทุนสำหรับระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในประเทศไทย”โดย นาย ธนัย โพธิสัตย์ ที่ปรึกษาโครงการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ), “ระบบการผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์”โดย รศ. ดร. ธนรัฐ ศรีวีระกุล กรรมการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน สถาบันวิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์” โดย นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบ มาตรฐานและทดสอบ) สำนักพัฒนนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ นายเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

             และช่วงสุดท้ายของการประชุมเป็นการอภิปราย เพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายการจัดการและสนับสนุนเพื่อใช้ส่งเสริมพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์ควรเป็นไปในทิศทางใด, การรับซื้อพลังงานทดแทน, ความเป็นไปได้ของโครงการนำร่อง “Solar เสรี” เป็นต้น โดยเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้มีการเชื่อมโยงถึงโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) ว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่องของพลังงานทดแทน โดย บทบาทด้านมาตรวิทยา (M: Metrology) ของ มว. จะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญเพื่อนำประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งวัฒนธรรมคุณภาพ

 


 

 

ผู้เขียนข่าว : นางสาวกล่องเพชร จันทรโคตร
ผู้ประสานงาน : นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา

http://www.nimt.or.th เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823

 e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :        อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 Tags NQI - Solar
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» NIMT-NQI
» โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
» วท. ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมจัดนิทรรศการ NQI/MSTQ Press Tour “พัฒนาเศรษฐกิจไทย NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย”
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» วิดีโอ บันทึกการเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559