กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 3 เครื่อง ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ 3 เครื่อง ฝีมือคนไทย ภายใต้ความร่วมมือ 3 ประสาน

พิมพ์ PDF


      25 กรกฎาคม 2559 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จ.ชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน แถลงผลสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบในโครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 3 เครื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน หรือที่เรียกว่าโมเดล Triple Helix 

 

   
     


     นายสมหวัง  บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวว่า โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยการนำเข้าเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติต่างๆ ของประเทศไทยใช้งบประมาณสูงถึง 5 แสนล้านบาท ต่อ ปี จึงเป็นที่มาของแนวทางที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการนำเข้าจึงทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น นอกจากอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แล้วจะได้องค์ความรู้ของเครื่องมือนั้นในการผลิต โดยมีผู้ประกอบการเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขยายผลต่อไปในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นใหม่

 


      นายเอกสิทธิ์ สุโขขนัง หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ตามที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2558 ให้กับสถาบันไทย-เยอรมัน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นการผลักดันงานวิจัยลัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบเกลียว 3 ประสาน หรือเรียกว่าโมเดล Triple Helix นั้น สถาบันไทย – เยอรมัน ได้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการดังกล่าวร่วมกับภาคเอกชน จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ ผลงานชิ้นที่ 1 เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

 


    ผลงานชิ้นที่ 2 เป็นผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.เอ.แมชีนเนอร์รี่ ที่ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องแยกตะกอน ซึ่งเครื่องแยกตะกอน (Decanter) คือ อุปกรณ์ที่ใช้แยก (Separation) ของแข็งแขวนลอยออกจากของเหลว ที่มีการทำงานแบบต่อเนื่อง เหมาะกับของเหลวที่มีปริมาณสารแขวนลอยสูง ข้นหนืดมาก โดยตัวเครื่องมีส่วนประกอบหลักคือ กระบอกที่มีปลายข้างหนึ่งเป็นกรวย วางตัวในแนวนอน ภายในมีเกลียวลำเลียง (Screw Conveyor) การแยกทำได้โดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Force) แยกให้กากตกตะกอนและลำเลียงออกมาทางปลายด้านกรวย มีกำลังการผลิตในการรับของเหลวผ่านเครื่อง 20- 25 ลบ.ม./ชั่วโมง โดยเครื่องแยกตะกอนนี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำผลไม้ ใช้แยกกากออกจากน้ำผลไม้ ตลอดจนใช้แยกแป้งหรือสตาร์ซ (Starch) ออกจากน้ำแป้งในอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมผลิตแป้งข้าวเจ้า หรือการแยกตะกอนน้ำเสีย ตะกอนจากน้ำ ในการผลิตน้ำประปาและอุตสาหกรรมผลิตเคมี

 


     ผลงานชิ้นที่ 3 บริษัท บอสเซ่ จำกัด ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทนแก๊สธรรมชาติ ซึ่งเครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผานี้สามารถ Generated Gas Hydrogen ได้ 3 bars ตัวกระบอกสามารถรับแรงดันของ Gas ประมาณ 10 bars ลูกลอย gas meter สามารถรับแรงดันได้ 3.5 – 4 bars เพื่อความปลอดภัย โดยสามารถนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน ซึ่งทาง บริษัท บอสเซ่ จำกัด  มีแผนที่จะขยายผลออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาทต่อเครื่อง

 


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313
หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 2333 3924 หรือ http://createc.most.go.th/

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง,นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป