กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ร่วมปลุกระดมความคิดการวิจัยและนวัตกรรมกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหวังสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

รมว.วท. ร่วมปลุกระดมความคิดการวิจัยและนวัตกรรมกับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหวังสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

พิมพ์ PDF


    

         21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12" พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

 

 

        ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การพัฒนาคนของประเทศด้วยองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าที่ถูกหลักวิชาการ คือ “การวิจัย” เศรษฐกิจและสังคมของประเทศจะเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยองค์ความรู้จากการวิจัยผ่านกระบวนการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ปัจจุบันประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมต่อบริบทการพัฒนาใหม่ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อนานาอารยประเทศ ส่งผลให้ภาควิชาการต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

 

 

         ศาสตราจารย์  ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย" เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 ภาตใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ" โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ จำนวน 500 คน และมีผลงานมีวิจัย จำนวน 180 ผลงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วย ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น

 

 

 

        นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ เช่น การสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์หรือหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆในการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านบุคลากรต่อการดำเนินการวิจัยแก่บริษัท ตามความเหมาะสม เป็นต้น

 

 

                                          

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพข่าวและวีดิโอโดย: นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ ,นายไววิทย์ ยอดประสิทธฺ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook  : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป