รมว.วท. ปาฐกถาพิเศษThailand Competitiveness Conference 2016 พร้อมร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พิมพ์


 

               เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ปาฐกถาพิเศษบนเวที Thailand Competitiveness Conference 2016 ในหัวเรื่อง Enhancing the value of Thailand Ago-Food Industry จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย Thailand Management Association (TMA) จัดสัมมนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Orchestrating National Competitiveness มุ่งเน้นการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน
  
 
 
    ดร.พิเชฐ  กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหา ทั้งด้านการพัฒนาคน และพัฒนานวัตกรรมรวมถึงการปลุกระดม ให้สังคมไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้น ในส่วนของโครงการ Food Industry ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างการเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดย Food Industry จะทำหน้าที่สนับสนุนภาคเอกชน ไปจนถึงภาคเอกชนไทยขนาดใหญ่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก เพื่อยกระดับความสามารถของ Startup และ SMEs ตลอดจนเพิ่มมูลค่า และทำให้ฐานแรงงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น
 

ข่าวโดย : นางสาวศิริวรรณ หมินหมัน

ภาพถ่ายโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313