ก.วิทย์ฯ จัดประชุม “G-map : ระบบฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์” ติดตามผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย วทน.

พิมพ์

  ภาพตัวอย่างเว็บไซต์ www.gmap.most.go.th

 


               เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัด (Area Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระบบฐานข้อมูล G-map (Geographical Mapping) เพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่และพนักงานเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

 

บรรยายกาศการอบรม

 

               จากมติการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่3/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ กระทรวงมหาดไทย นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ดำเนินการเรื่องการบริหารงาน วทน. ในจังหวัด โดยให้ มท.ร่วมกับ วท. ผลักดันแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด กอปรกับ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกกระทรวงดำเนินการบูรณาการแผนงาน/ โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) เพื่อให้แผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

                นอกจากนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นโดยการบูรณาการงานด้าน วทน. ในระดับพื้นที่กับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านกลไกการนำงานด้านวทน. สู่ท้องถิ่นเพื่อนำศักยภาพของจังหวัด จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรายงานข้อมูลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของ วท. ในการนำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปพัฒนาจังหวัดผ่านกลไกขับเคลื่อนดำเนินการของ วท. ซึ่งระบบฐานฯ ดังกล่าวสามารถแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical) ซึ่งหน่วยงานในสังกัด วท.และผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลแบบ Real time อีกทั้งเพิ่มเติมข้อมูลและกรอกผลการดำเนินการได้บนเว็บไซต์ www.gmap.most.go.th และสิ่งสำคัญคือ ทางจังหวัดสามารถเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้าน วทน.ในพื้นที่ของตนได้ เพื่อจะได้เห็นนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

 

 

ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

ภาพโดย : นางสาวศิริวรรณ หมินหมัน

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

Tags วทน. - G-map
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» “กิติพงค์” ถอดรหัสประเทศไทย แนะนวัตกรรมแห่งอนาคตปูทางสู่ไทยแลนด์ 4.0
» กระทรวงวิทย์ฯ แจงขีดความสามารถการแข่งขันไทยขึ้นอันดับ 28 สถิติการใช้เน็ตนำโด่งเล่นโซเชียลติดเกมส์ ห่วงแรงงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขาดแคลน
» ตัวแทนโปรตุเกสเข้าพบรมว.วท. พร้อมหารือผลักดันความร่วมมือด้าน วทน.
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ร่วมวิจัยพัฒนาแมลงวันผลไม้สายพันธุ์ใหม่ ใช้ลดปริมาณแมลงในพื้นที่เกษตรกรรม
» สทน. ลงนามความร่วมมือกับวินอะตอม เวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ก.วิทย์ฯ ยกระดับโอทอปด้วย วทน. (STI for OTOP Upgrade) จังหวัดขอนแก่น
» ก.วิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมกับประเทศอาเซียน เร่งเดินหน้าแผน APASTI 2015-2025 ให้สมบูรณ์