กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ ร่วม จ.เชียงรายจัดประชุมบูรณาการ

ก.วิทย์ ร่วม จ.เชียงรายจัดประชุมบูรณาการ

พิมพ์ PDF

news.pngกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับจังหวัดเชียงราย  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2552  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อนำเสนอรูปแบบและหารูปแบบการดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ที่เหมาะสม  และหาแนวทาง/กรอบการจัดทำกิจกรรม/โครงการและยุทธศาสตร์การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งนำผลงานนิทรรศการ  ผลงานจากคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ร่วมจัดแสดงและให้ความรู้มากมาย 
           ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย  หรือประชาชนในพื้นที่สามารถรับฟังเสียงถ่ายทอดสอดการประชุมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  คลื่น เอฟ.เอ็ม 92.50 MHz.  และคลื่น เอ.เอ็ม 1260 KHz.  ในวันที่ 14 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป