กระทรวงวิทย์ฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดสัมมนาทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

พิมพ์

 

 

          สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานสัมมนา เรื่อง นโยบายและทิศทาง ICT ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการและแผนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องราชา 2 โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กทม. โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ ดร. กษิติธร ภูภราดัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากรบรรยาย

 

 

         งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นสำคัญหนึ่ง คือ “ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการที่จะจัดทำขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน” และ “ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทำแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปี

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
 
 
เขียนข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพ : นายเอกชัย สุนทรเดช
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313