กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ได้ฤกษ์เปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร “ดร.สุภาภรณ์” เผยดีใจภูมิปัญญาปู่ย่าตายายมีที่อยู่

ได้ฤกษ์เปิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร “ดร.สุภาภรณ์” เผยดีใจภูมิปัญญาปู่ย่าตายายมีที่อยู่

พิมพ์ PDF

   

 

           24 มิถุนายน - ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอภัยภูเบศร โดยใช้โอกาสที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อตั้งและให้บริการมาครบ 75 ปี

 

 

               นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยภัยภูเบศร เป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการนำการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 โดยเริ่มจากงานสาธารณสุขมูลฐานก่อน จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 มีโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบบริการการผสมผสานการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ จากนั้นมีการเปิดคลินิกการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐบาลหลายแห่ง ปัจจุบันครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ

               “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรมีการพัฒนาการที่ต่อเนื่อง เป็นการบูรณาการการแพทย์แผนไทยสู่ระบบบริการสุขภาพให้ครบทุกมิติ เพื่อทำให้การแพทย์แผ่นไทยมีการพัฒนามาตรฐานและขยายการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนไทยให้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2557 -2566 โดยส่งเสริมการบูรณาการการแพทย์ดั้งเดิมเข้าในระบบการดูแลลสุขภาพแห่งชาติโดยการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละชาติให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

 

 

               นายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมากว่า 30 ปี  ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การพัฒนายาจากสมุนไพรและบริการผู้ป่วยนอก การเผยแพร่ความรู้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีโครงสร้างและแนวทางที่ชัดเจนในการบูรณาการกับการแพทย์แผนปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี 2556 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้เตรียมการในด้านบุคลากร อาคารสถานที่ โรคและอาการที่จะบูรณาการ มาตรฐานการตรวจวินิจฉัย การให้การรักษา การประเมินผล การส่งต่อระหว่างการแพทย์ทั้งสองระบบ ซึ่งเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ซึ่งตรงกับวันสถาปนาโรงพยาบาลครบรอบ 75 ปี

               “การมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนี้จะเป็นการก้าวกระโดดของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยจากจุดอ่อนเดิมของการแพทย์แผนไทยที่ไม่เคยมีโรงพยาบาล หมอเป็นผู้ไปรักษาคนไข้ที่บ้านในรายที่คนไข้หนักเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกที่จะนำคนไข้มา ทำให้ไม่มีการบันทึกวิธีการรักษา การใช้ยา ผลการรักษาอย่างเป็นระบบ จึงขาดข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การมีโรพยาบาลการแพทย์แผนไทย จึงเป็นการสร้างความการยอมรับระบบการแพทย์แผนไทยต่อสังคม และสร้างความมั่นคงให้ระบบสุขภาพ เป็นการยกระดับและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก” ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าว

 

               ด้าน ภญ.ดร.สุภากรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ภูมิปัญญาปู่ย่าตายายจะมีที่อยู่ ได้ลงหลักปักฐาน และสามารถขยายศักยภาพการทำงานโดยผนวกรวมกับแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาไปสู่การรักษาโรคที่รักษายากให้ง่ายยิ่งขึ้น เกิดประโยชน์สูงสูดของการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ    


 

ข่าวโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป