ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

พิมพ์

 

             กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการเสวนาเรื่อง การผลักดันร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

               ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ..... ได้ผ่านการพิจารณาวาระ ๓ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปจำเป็นต้องมีการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวนประมาณ ๕๐ ฉบับ ภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การกำหนดกฎหมายลำดับรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงได้จัดการเสวนา เรื่อง การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วนและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการตราร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินี้สู่การบังคับใช้อีกด้วย

 

               ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้นโยบายว่า ควรให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระและภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับก่อนที่พระราชบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช้  ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ..... อยู่ในกระบวนการทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธย และเสนอในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

                ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ..... มีสาระสำคัญ คือกำหนดขอบเขตการใช้บังคับเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ กำหนดให้มีคณะกรรมการโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ร่าง พ.ร.บ. นี้เน้นควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓ 

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร 02 333 3728-3732    โทรสาร 02 333 3834

E-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook: sciencethailand

Call center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313


 

Tags พ.ร.บ. - พลังงานนิวเคลียร์ - พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559
» การผลักดันร่างพรบ.นิวส์เคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ 25 มิถุนายน 2559
» เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
» สงสัยว่าเพื่อนเรียนจบก่อนกำหนด
» "อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ"
» ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
» ของผมมี อย.ครับ