กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

ปส. จัดเสวนาเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้

พิมพ์ PDF

 

  

 

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดการเสวนาเรื่อง การผลักดันร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ ก่อนจะมีผลบังคับใช้ต่อไปห้องประชุมใหญ่ โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอดีตเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมงาน โดยมี ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 

 

         ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ..... ได้ผ่านการพิจารณาวาระ ๓ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานต่อไปจำเป็นต้องมีการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ประมาณ ๕๐ ฉบับ ภายในระยะเวลา ๔๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การกำหนดกฎหมายลำดับรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงได้จัดการเสวนา เรื่อง การผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติสู่การบังคับใช้ ขึ้นในวันนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วนและเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันการตราร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินี้สู่การบังคับใช้อีกด้วย

  

          ด้าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว อดีตเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีสาระที่สำคัญ ได้แก่ ๑. สอดคล้องกับสนธิสัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะต้องทราบว่ามีสนธิสัญญา อนุสัญญาระหว่างประเทศอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง ๒. พ.ร.บ.ฉบับนี้ เน้นความปลอดภัยของประชาชน และความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ๓. มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ จึงขอให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ และ ๔. พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีบทลงโทษ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และมีบทเปรียบเทียบปรับตามสถานการณ์ในประเทศไทย ซึ่งจะลดภาระที่จะขึ้นสู่ศาลด้วย

 

         ด้าน นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้พยายามที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่บรรลุผล ซึ่ง พ.ร.บ. ที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดตั้งแต่ปี ๒๕๐๘  ซึ่งต่อไปจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยข้องต้องทราบว่า พ.ร.บ.ใหม่ กับ พ.ร.บ. เดิม แตกต่างกันอย่างไร อีกทั้งต้องมีการเตรียมกฎหมายระดับรองที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก ซึ่ง พ.ร.บ. ใหม่ จะทำให้สามารถควบคุบบังคับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้คลอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้ง พ.ร.บ. นี้มีบทกำหนดโทษ ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นสมาชิกทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ทบวงฯ กำหนดไว้

 

 

         ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ..... มีสาระสำคัญ คือกำหนดขอบเขตการใช้บังคับเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ กำหนดให้มีคณะกรรมการโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ร่าง พ.ร.บ. นี้เน้นควบคุมและกำกับการใช้ประโยชน์วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์ กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในทางสากลที่เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓

ข้อมูลข่าว
กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
ณ วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙

 


ข่าว:  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ภาพข่าว: นายภูมินทร์  ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๗๒๘-๓๗๓๒   โทรสาร ๐๒ ๓๓๓ ๓๘๓๔
E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. ๑๓๑๓

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป