กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

ITAP สวทช. ร่วมกับ มจธ. นำ 4 ผู้ประกอบการนำเสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุ ในงาน Healthcare 2016

พิมพ์ PDF

 

               16 มิถุนายน 2559 - ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) นำ 4 ผู้ประกอบการในโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” เสนอนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อผู้สูงอายุในงาน “Health Care 2016 สร้างสุขผู้สูงวัย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารสุข และองค์กรภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยทุกผลงานล้วนตอบโจทย์พฤติกรรมในแง่การใช้งานของผู้สูงอายุ ด้วยการออกแบบบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ ABLE lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการการใช้งานที่แท้จริงของ ผู้สูงอายุ

               นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “ภารกิจของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สวทช. คือสนับสนุน SMEs ไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้ กับการผลิตของผู้ประกอบการ หลังจากสนับสนุนให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ” ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุโดยการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ากับการวิจัยผลิตภัณฑ์และการออกแบบด้วยความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ตู้อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท แกรนด์ดิส จำกัด / เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด / อุปกรณ์กล่องข้าวสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด และเครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ITAP สวทช. และ ABLE Lab (กลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จากความร่วมมือตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs 4 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และพร้อมนำเสนอสู่สายตาสาธารณชนในงาน Health Care 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 ซึ่งโอกาสนี้ ITAP สวทช. ยังมีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 10 ราย สำหรับปี 2559 - 2560 ด้วย”

 

 

               บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับการใช้วัดสุประเภท 100% Pure Bio-Plastic ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ร่วมทำการศึกษาถึงความต้องการและประสบการณ์ที่ผู้ สูงอายุต้องการจาการใข้งานกล่องข้าว ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของรูปแบบที่ส่งต่อการ Psychological Factor เป็นอย่างมาก อาทิ ความรู้สึกของการเป็นภาชนะเก็บอาหารมากกว่าการเป็นภาชนะสำหรับรับประทาน อาหาร ซึ่งในปัจจบุันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ การออกแบบกล่องข้าวที่สามารถเก็บอาหาร (Food Container) และพร้อมที่จะแปรสภาพเป็นภาชนะบนโต๊ะอาหาร (Tableware) ออกมา จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความรู้สึกทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุอย่าง แท้จริง

               บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด และ ABLE lab ได้ร่วมมือในการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพและความไม่ต่อ เนื่องในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ รวมถึงประยุกต์ผลการศึกษาดังกล่าวมาสู่การออกแบบนวัตกรรมของ Physical Interface ในรูปแบบใหม่ให้กับเครื่องออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเพลิด เพลินกับ content คู่ขนานกับการออกกำลังกาย แต่ในขณะเดียวกันระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็นของร่างกายจะทำการตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อเครื่องออกกำลังกาย ทำให้การออกกำลังมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะเพลิดเพลินอยู่กับ content รอบข้างในขณะใช้เครื่องออกกำลังกายก็ตาม

               

               เนื่องด้วยปัญหาในเชิงสรีระและความสามารถทางด้านร่างกายที่ลดลง การสวมใส่รองเท้าจึงเป็นเรื่องยากลำบากของผู้สูงอายุ และที่สำคัญจากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหกล้มจากการยืนใส่รองเท้ามาก ทางบริษัท แกรนด์ดิส จำกัด และ ABLE lab จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการออกแบบตู้เก็บรองเท้าอเนกประสงค์นี้ขึ้น โดยได้นำเสนอแนวทางการออกแบบหน้าบานตู้ในรูปแบบที่เปิดง่าย ใช้งานสะดวก รวมถึงเพิ่มเติมพื้นที่นั่งสำหรับใส่รองเท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหกล้ม อีกทั้งยังใส่แนวคิดการใช้ตู้เก็บรองเท้าดังกล่าวเพื่อการตกแต่งพื้นที่ บริเวณทางเข้าบ้านอีกด้วย 

 

เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง (outdoor) สำหรับผู้สูงอายุ โดย บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

              โครงการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุนั้น สามารถพัฒนารูปแบบได้หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่จับตามองของหลายประเทศ ซึ่งทาง บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด ได้มองว่าตลาดกลุ่มนี้เป็นตลาดที่มีความสำคัญจึงได้เข้าร่วมโครงการกับ ITAP เพื่อที่จะพัฒนาสินค้าให้ได้ชัดเจนขึ้น โดยเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเป็นเฟอร์นิเจอร์สนาม ซึ่งน่าจะเป็นการดีที่จะให้ผู้สูงอายุใช้เวลานอกบ้านมากขึ้น ซึ่งได้เพิ่มเติมสิ่งที่สำคัญลงไป อย่าง ชุด wa collection เป็นชุดที่ออกแบบมาเป็นชุดสนามที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก สามารถจัดวางและเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังมีทั้งแบบมีท้าวแขนและไม่ท้าวแขนในชุดเดียวกัน รวมทั้งมีที่วางเท้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะกาแฟ หรือที่รองเท้าหรือแม้แต่ที่นั่งได้ ซึ่งน่าจะสะดวกกับการใช้สอยสำหรับผู้สูงอายุ และอีกชิ้นคือ เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้ผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถช่วยในการขยับร่างกายเพื่อเคลื้อนย้ายไปที่โต๊ะง่ายขึ้น และยังมีชิ้นที่เป็นไม้สักสั้งหมดซึ่งสามารถใช้ใด้ทั้งภายนอกภายในและแม้แต่ ในห้องน้ำ

              ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สำหรับปี 2559 - 2560 จำนวน 10 ราย รับใบสมัครฯ ได้ที่คณะทำงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. คุณชนากานต์ สันตยานนท์ คุณวลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล และ คุณพนิตา ศรีประย่า โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1381 หรืออีเมล  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป