กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล เทคโนโลยีก้าวหน้า”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล เทคโนโลยีก้าวหน้า”

พิมพ์ PDF

      ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  เทคโนโลยีก้าวหน้า” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ร่วมกับ Franceville International Center for Medical Research  และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 1 อาคารเรียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ วิทยาเขตบางพลี

 


 

 

                ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีประวัติก่อกำเนิดที่น่าสนใจ จากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบรรดาชาวจีนโพ้นทะเลที่มาประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคงในประเทศไทย ด้วยความกตัญญูจึงตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยการระดมทุนกันสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้  คุณพ่อชิน  โสภณพนิช  เป็นหนึ่งในผู้ร่วมระดมทุน และได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”  และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นมหาวิทยาลัยด้วยพระองค์เอง          
                 รัฐบาลมีนโยบายสร้างสรรค์สังคมด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์  การที่จะเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้จัดโครงการไทยเข้มแข็งเพื่อฟื้นเศรษฐกิจและฟื้นโครงสร้างของประเทศให้เข้มแข็ง   กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบาย สร้างงาน สร้างเงิน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนให้มีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนามูลค่าทำให้มีสินค้าใหม่และสามาถแข่งขันได้  ประเทศเรามีผลิตภัณฑ์อาหาร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เรามี Bio ซึ่งเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็น Bio ทั้งหมด
                  การเปิดเวทีให้กับทุกคนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภายใต้ชื่อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล  เทคโนโลยีก้าวหน้า”  เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ  นอกจากนี้ผู้เสนอผลงานมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก

 


                  ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางวิชาการเสริมสร้างศักยภาพ และประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมทำงานรับใช้ประเทศชาติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดประชุมวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการสนองปณิธานของมหาวิทยาลัย  ก่อให้เกิดมิตรภาพระหว่างคณาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาที่มาจากต่างองค์กรและต่างสถาบันอันจะนำมาซึ่งความร่วมมือกันในการพัฒนา และสร้างเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่องค์กรและสถาบันเหล่านั้น
                  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์  วิไลรัตน์  นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาเคมี  การนำเสนอผลงานโดยนักวิจัยวิทยาศาสตร์หลากสาขา และการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “Trend Research in Science and Technology” โดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2354-4466 ต่อ 118 , 120
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
ถ่ายภาพโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร โทร.02-3544466 ต่อ 199 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป