กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านไอที สนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านไอที สนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)”

พิมพ์ PDF


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)”

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

              13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” การดำเนินการภายใต้ความร่วมมือนี้ เริ่มต้นขึ้นจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้ามาร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ พัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้โครงการหลัก ๒ โครงการได้แก่ (๑) โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย และ (๒) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่อง “การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน” ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งแต่ละโครงการมีหลักการทำงานสำคัญคือ

              โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนเกษตรไทย  เป็นการดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันสำหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อีกทั้งยังพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและทะเบียนพื้นที่การเกษตร การแสดงผลข้อมูลภาพ (Visualization) ข้อมูลการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กรมที่ดิน สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะทำให้ทราบถึงจำนวนพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรได้นำมาแจ้งไว้ว่ามีความซ้ำซ้อนหรือมีการกิจกรรมการเกษตรอยู่ที่ใด โดยรวมข้อมูลไว้ด้วยกันที่ระบบคลาวด์กลางภาครัฐดูแลโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

              โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เป็นการนำเทคโนโลยีเฉพาะทางที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้
การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานเฉพาะทาง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นต้น จะทำให้ทราบได้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาใด มีปริมาณเท่าไหร่ จุดรับซื้อแหล่งผลิตแหล่งแปรรูปอยู่ห่างจากพื้นที่การเกษตรหรือไม่ ข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจและสนับสนุนการทำงานให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล

              ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการร่วมกันมานับได้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ของการทำงานแบบบูรณาการของ ๒ กระทรวงที่มีเป้าหมายมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรของไทยร่วมกัน และขณะนี้ทั้ง ๒ กระทรวงกำลังจะพัฒนาความร่วมมือไปอีกขั้นโดยร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการ “พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ เรียกชื่อง่ายๆ ว่า Farmer ONE” โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลเกษตรกรไว้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ อีกทั้งยังได้ข้อมูลที่เชื่อถือ ซึ่งจะตรงกับทิศทางของประเทศที่มุ่งไปสู่ “เศรษฐกิจฐานดิจิทัล หรือ Digital Economy”

 

ข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป