กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สำนักปลัด ก.วิทย์ หารือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธฯ 5 ปี วท. ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สำนักปลัด ก.วิทย์ หารือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธฯ 5 ปี วท. ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมการบูรณาการ การสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

 


    9 มิถุนายน  2559 ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)  นางสาวภัทริยา ไชยมณี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้จัดประชุมหารือผู้แทนสำนัก ศูนย์ กลุ่ม ภายใน สป.วท. ระดมความคิดเห็นและเสนอแนะกรอบแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์ สป.วท. ในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี วท. 
 
 
    การประชุมครั้งนี้ได้ยกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 “การส่งเสริมการบูรณาการสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มาหารือ ซึ่งแผนงานปัจจุบันของยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว จะประกอบด้วย 2 ผลผลิต 1 โครงการ ได้แก่ ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้าน วทน. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นร่วมกันให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ 3 และวางแนวทางดำเนินงานในอนาคต โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย
 
   ประเด็นที่หนึ่ง เห็นควรปรับประเด็นยุทธศาสตร์ 3 จากเดิม “การส่งเสริมการบูรณาการสร้างความตระหนักและการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ปรับเป็น “การส่งเสริมการบูรณาการการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” พร้อมปรับตัวชี้วัดในระดับเป้าประสงค์ จากร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. ที่มีความ
ตระหนักด้าน วทน. เพิ่มมากขึ้น  ปรับเป็น ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น 
 
     ประเด็นที่สอง ทบทวนงานของ STKC โดยเห็นควรให้ปรับปรุงงานเดิมการถ่ายทอดสดงานกิจกรรมเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตทีวี การผลิตรายการโทรทัศน์เอง ให้ปรับเป็นภารกิจเชิงวิชาการ คือ E-training  และ Survey indicator 
     ประเด็นที่สาม งานประชาสัมพันธ์ เห็นควรให้มีการปรับตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์และกิจกรรม โดยเฉพาะจำนวนสื่อที่เผยแพร่ด้าน วทน. เนื่องจากปัจจุบันภารกิจงานประชาสัมพันธ์ สป.วท. ได้ให้ความสำคัญกับการติดตามทำข่าวผู้บริหาร ข่าวสารหน่วยงาน สป.วท. การผลิตคลิปข่าววีดีโอ เอกสารข่าวแจก การให้บริการผลิตแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การประชุม/สัมมนา ซึ่งช่องทางเผยแพร่ที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ ผ่านสื่อมวชลน การเผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูปบนเว็บไซต์ ช่องทาง Social Media ต่างๆ ดังนั้น เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมของงานประชาสัมพันธ์ สป.  จึงควรนับที่จำนวนสื่อที่ผลิตและเผยผลิตและแพร่ จำนวนผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วทน. และร้อยละความพึงพอของผู้รับบริการด้านประชาสัมพันธ์ และร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล วทน.  ทั้งนี้ ไม่ต้องลงลึกไปถึงระดับการสร้างความตระหนักด้าน วทน. โดยเห็นควรให้งานประชาสัมพันธ์ สป. ปรับปรุงตัวชี้วัดดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป
  
     ประเด็นที่สี่ การปรับโครงสร้าง สส.สป. ส่วนใหญ่ได้เน้นไปในประเด็นการกำหนดบทบาท ศวภ.ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เห็นร่วมกันว่าการกำหนดแนวทางและนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงจะมีความสำคัญต่อบทบาทและภารกิจของ ศวภ.ในอนาคต 
        ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ ประธานการประชุมจะรายงานผู้บริหารทราบและพิจารณาต่อไป

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน      Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป