ของผมมี อย.ครับ

พิมพ์

บทความเรื่อง ของผมมีอย.ครับ  

บทความ ๗๕/๒๕๕๙ 

วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

___________________________________________________________

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังแนบ www.most.go.th/main/files/09061600.PDF 

 

 

Tags อย. - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ
» สงสัยว่าเพื่อนเรียนจบก่อนกำหนด
» "อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ"
» ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !