ผู้แทนเกาหลีเข้าเยี่ยม ปลัด ก.วิทย์ฯ พร้อมหารือด้านเทคโนโลยีอวกาศ

พิมพ์

 

MS. Kim, KKOK MA EUM และ รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

               เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจาก Ministry of Science,  ICT and Future Planning (MSIP) จากสาธารณรัฐเกาหลี นำโดย MS. Kim, KKOK MA EUM, Director, Space Technology Division และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมด้วย  

 

 

 
   

 

               ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยฝ่ายเกาหลีได้แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสาธารณรัฐเกาหลี ให้ไทยรับทราบและเป็นข้อมูลในการดำเนินความร่วมมือกันต่อไป พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยก็ได้ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเกาหลีว่า ประเทศไทยมีการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมและการสื่อสารในหลายๆ ด้าน และหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติ       


 
 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

ภาพข่าว: นายเอกชัย สุนทรเดช

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313