กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 4 กระทรวงจัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 4 กระทรวงจัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก

พิมพ์ PDF

            1 มิถุนายน 2559 ในโอกาสสำคัญวันรับรองระบบงานโลก ประจำปี 2559 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข 4 หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่ดำเนินงานการมาตรวิทยา ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation : A Global Tool to Support Public  Policy” เพื่อเน้นถึงบทบาทและความสำคัญของการรับรองระบบงานเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนนโยบายสาธารณะ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

            นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การรับรองระบบงาน เป็นการยอมรับขีดความสามารถของกิจกรรมด้านการตรวจสอบรับรองของหน่วยงานที่ให้การรับรอง คุณภาพสินค้า บริการ ความสามารถบุคลากร ผลการทดสอบ ทำให้หน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมเป็นที่เชื่อถือและได้การยอมรับจาก ประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่าง ประเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตรวจสอบรับรองและเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของ วศ. ช่วยสนับสนุนนโยบายสาธารณะของหน่วยกำกับดูแลตามกฎหมาย (Regulatory Body : RB) อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการควบคุมมลพิษ ทางสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพอาหารสัตว์  

   

 บรรยากาศการบรรยายพิเศษภายในโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

            ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการรับรองระบบงานเพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณะ” โดย นายสุทธิเวช   ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนาย  ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “การใช้ผลการรับรองระบบงานกับนโยบายสาธารณะ” โดย พล.ต.ต.ปรีดี พงศ์เศรษฐสันต์ รองผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางสาวอุบลรัตน์ สุนทรรัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง นางผานิต รัตสุข ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจและบังคับการกรมควบคุมมลพิษ และนางสาวชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)

            ภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ ห้องที่1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ทิศทางการรับรองระบบงาน สินค้าเกษตรและอาหาร ห้องที่2 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การเลือก PT provider ให้เหมาะสมกับงาน (How to  select PT provider to suit your purpose)” ห้องที่3 กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ อาวุธปืน ลายนิ้วมือ แฝงตามหลักมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020 และห้องที่4 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง “การรับรองระบบจัดการด้าน ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

ข่าว : จิตลดา คณีกุล   
ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE  

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    Facebook : sciencethailand 

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
» กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนผู้ประกอบการ OTOP สู่ความสำเร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» แถลงข่าว “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป