กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรนำทัพคาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงในวันเด็กแห่งชาติลาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กระทรวงวิทย์ฯ โดย อพวช. ผนึกหน่วยงานพันธมิตรนำทัพคาราวานวิทยาศาสตร์จัดแสดงในวันเด็กแห่งชาติลาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

พิมพ์ PDF

 

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สานต่อความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ไทย – ลาว ผนึก 3 หน่วยงานพันธมิตร สวทช. สสวท. และ สสส.  จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ซึ่งรวบรวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กแห่งชาติลาว หวังเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอาเซียน ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นำทัพโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ที่นำมาแสดงใน สปป.ลาว ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สองแล้วที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทยได้ทำหน้าที่ในการขยายฐานการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนของอาเซียน นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกฝนอาสาสมัครในการอธิบายวิทยาศาสตร์จากประชาชน สปป.ลาวเอง ซึ่งเป็นการเสริมความสัมพันธ์ทางด้านทวิภาคีระหว่าง สปป.ลาวและไทย ตั้งแต่ปี 2557 ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการขยายผลต่อเนื่องอย่างน้อย 14 เรื่อง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ ดาราศาสตร์ และการบริหารจัดการน้ำ นอกจากจะเป็นการกระจายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และยังส่งเสริมให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีความรู้และความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มากขึ้น

 

 

 

   
   
   

 

          สำหรับคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ ที่นำมาจัดแสดงที่ สปป.ลาวครั้งนี้ อพวช. เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการดำเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) และสำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ในการนำนิทรรศการและกิจกรรมมาร่วมจัดแสดง โดยในส่วนของ อพวช. ได้นำ 2 นิทรรศการใหม่ ได้แก่ นิทรรศการ “Win in Case” ซึ่งเป็นนิทรรศการแบบ Hand-on มาให้ผู้ชมได้เรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ในเรื่องกลศาสตร์ แม่เหล็กและไฟฟ้า ปฏิกิริยาตอบสนองและการมองเห็น คณิตศาสตร์ แสง สี และเสียง ด้วยการเล่นและทดลองจากชิ้นงานจำนวนกว่า 60 ชิ้น และนิทรรศการ “Enjoy Science careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” นิทรรศการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดยนำอาชีพที่น่าสนใจ 10 อาชีพ ที่มี STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) เป็นพื้นฐานสำคัญ อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักคิดค้นยา วิศวกรชีวการแพทย์ และนักพัฒนาซอฟแวร์ มาให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่อาชีพเหล่านั้น

 

 

        สวทช. นำกิจกรรม มหัศจรรย์พลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพลาสติกที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การสังเกต และการแยกประเภทของพลาสติก นอกจากนี้ เยาวชนยังได้สนุกกับกิจกรรมการทดลองประดิษฐ์พวงกุญแจจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวอีกด้วย

       สสวท. นำกิจกรรม Workshop จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ STEM-เกมถอดรหัส, Reach for the sky สูงเสียดฟ้า, Fun Math with Game, ดินแดนหลากสี และ KEN KEN, ร่อนลงสู่ดวงจันทร์, โครงสร้างจากแยลลี่ และการสร้างเรือของเล่น มาให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายมุม

       สสส. นำนิทรรศการ “รูทันภัย แอลกอฮอล” ที่จะพาไปพบกับขอเท็จจริงและปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการดื่ม  แอลกอฮอล  อาทิ ประสบการณเสมือนจริงจากแวนเมา, จำลองบรรยากาศของภัยที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล, รูเทาทันเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ๆ และนิทรรศการอื่นๆ อีกมากมายที่จะชวนใหลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล

 

   
   
   

 

          ขณะเดียวกัน อพวช. ยังได้นำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ห้องแล็ปเคลื่อนที่ และท้องฟ้าจำลอง ไปจัดแสดงเพื่อให้เยาวชนเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกสนานและใกล้ตัว เรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งช่วงเวลาที่นำคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยังตรงกับวันเด็กแห่งชาติลาวที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มาเรียนรู้และสนุกสนานกันอย่างเต็มที่อีกด้วย และนอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ในคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ แล้ว อพวช. ยังถือโอกาสนี้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “How to Develop Science Museum หรือวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำแผ่นแม่บท การสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการกำหนดเนื้อหาสาระที่จะจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของ สปป.ลาว ต่อไป

 

   
   
   
   
   

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ แสดงความยินดีในการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างไทย- สปป.ลาว ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงวิทย์ฯ ของทั้งสองประเทศ ยังมีตัวอย่างความร่วมมืออีกหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ซึ่งมอบหมายสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ดำเนินการใน 5 แผนงานได้แก่ 1.การจัดทำระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านเว็ปไซต์www.laowater.net.  2.การพัฒนาแบบจำลองเพื่อคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ  3.พัฒนาสถานีโทรมาตรส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในลาวเพื่อข้อมูลสภาพอากาศและน้ำ 4.การจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดตะกอนและป้องกันน้ำเสียสู่แม่น้ำโขง และ 5.การขยายผลการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ  

     ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย และ สปป.ลาว ได้รับประโยชน์ในการคาดการณ์ สภาพภูมิอากาศเชิงพื้นที่ได้แม่นยำขึ้นจากการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อติดตามปริมาณน้ำและ สภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำสำคัญของ สปป.ลาว  รมว.วิทย์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

ข้อมูลจาก  นางสาวสุตานันท์ อาวจำปา สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์

โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955 โทรสาร 0 2577 9911

 

ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ / นางเทียรทอง ใจสำราญ (วิดีโอ)

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป