กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่

“กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่

พิมพ์ PDF

     คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขึ้นเป็น เลขาธิการ สวทน. คนใหม่ แทนนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่ลาออก ไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


      สำหรับนายกิติพงค์นั้น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาชีวเคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักรและระดับปริญญาเอก ด้านการวิจัยเชิงพัฒนา ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หลังเรียนจบ ได้เข้าทำงานในตำแหน่งนักวิจัยนโยบายของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเลื่อนเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบาย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามลำดับ  และเมื่อมีการตั้ง สวทน.ในปี 2551 นายกิติพงค์ ก็ได้ข้ามฝั่งมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยและการจัดการนโยบาย ก่อนจะขึ้นสู่ตำแหน่ง รองเลขาธิการ สวทน. และที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เลขาธิการ สวทน. คนล่าสุด แทนนายพิเชฐ ที่ลาออกไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกิติพงค์ ถือเป็นลูกหม้อของ สวทน. โดยแท้


       สำหรับผลงานที่โดดเด่น ซึ่งนายกิติพงค์ ได้ร่วมผลักดันร่วมกับ นายพิเชฐ คือ โครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเข้าสู่ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือโครงการ ทาเลนท์ โมบิลิตี้ (Talent Mobility) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่เพิ่งมีการลงนาม 35 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย รวมถึงโครงการใหญ่อย่างการสร้างเครือข่ายพัฒนากำลังคนและความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ โดยมีความร่วมมือกันถึง 23 หน่วยงานนั้น นายกิติพงค์ก็เป็นกำลังหลักในการผลักดันเช่นเดียวกัน และยังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกมากมาย นับเป็นผู้ที่มีมุมมอง วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติจริงในแนวทางการววิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนโยบายตัวจริง

 

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป