กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016

สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ เปิดตัวผลสำเร็จ 17 เอสเอ็มอีผักและผลไม้ไทย ที่พร้อมแข่งขันในตลาดเออีซีด้วย ThaiGAP ในงาน THAIFEX2016

พิมพ์ PDF

ภายในงาน THAIFEX 2016 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

               งาน THAIFEX 2016 อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดตัวผลสำเร็จการดำเนินโครงการความร่วมมือ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” นำเสนอผลงานของผู้ประกอบการจำนวน 17 รายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และรับการผลักดันให้ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน GlobalGAP และช่วยลดต้นทุน เนื่องจากมาตรฐาน ThaiGAP มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติและการตรวจรับรองที่ถูกกว่า โดยโครงการเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้เรื่องการปลูก การบรรจุ และการขนส่ง สำหรับสินค้าผักและผลไม้ที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและในตลาดสากล

 

               นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “จากนโยบายภาครัฐในการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดการสินค้าเกษตรสู่สากลในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหาร จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้บริโภค ประกอบกับสถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทย พบว่าปัจจุบันประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยได้นำเรื่องมาตรฐานสินค้าเข้ามามีส่วนสำคัญในการนำเข้าสินค้าผักและผลไม้จากไทย อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557) ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าผักและผลไม้ เพื่อตรวจหาสารเคมีตกค้างจาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และยโสธร รวม 118 ตัวอย่าง พบว่า สินค้าผักและผลไม้เกินครึ่งหนึ่งที่จำหน่ายอยู่ทั่วไปตามห้างค้าปลีกและตลาดสดภายในประเทศ มีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน MRL หรือปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่กำหนดในสินค้าเกษตรของไทย มากถึงร้อยละ 46.6 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการสินค้าผักและผลไม้ของไทยอย่างมาก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของไทยทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศลดลง”

 

               นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการด้านมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน ทาง สวทช. จึงได้ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP” เพื่อผลักดันมาตรฐาน ThaiGAP ให้เทียบชั้นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผักผลไม้ไทยเพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ AEC โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP จะได้รับเครื่องหมายโลโก้ ThaiGAP และมีระบบติดตามพื้นที่การผลิตของเกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการขอการรับรองเป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยี GIS และแผนที่ดิจิตอลแบบ Online ในการทำระบบการติดตามและตรวจสอบย้อนกลับ แบบ QR Code เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าผักและผลไม้ที่จำหน่าย และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหากลับอย่างถูกต้องและรวดเร็ว และในอนาคตผู้ประกอบการสามารถพัฒนาระบบประกันภัยความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการที่ถูกฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม้ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กล่าวถึงความรับผิดชอบดังกล่าว แต่แนวโน้มในอนาคตจะมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น”           

 

สินค้าเกษตรไทยหรือ ThaiGAP

 

              ด้านหนึ่งในผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ คุณฐิติศักดิ์ เติมวารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ออร์แกนิคส์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัทได้ร่วมโครงการการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นมาตรฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูง จุดสำคัญที่ได้จากโครงการคือ ข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในโครงการ ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบของการผลิตสินค้าให้เป็นรูปเป็นร่างและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เช่น การใช้สารเคมี การจัดเก็บ การบันทึกการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทวนสอบผลผลิตย้อนกลับได้ว่าขณะที่ปลูกผักและผลไม้  ผู้ปลูกได้ทำอะไรบ้าง โดยชนิดพืชที่ขอการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ได้แก่ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ ซึ่งภายหลังดำเนินการจนได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP พบว่า คุณภาพของมะละกอมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับด้านการตลาดนั้น เดิมบริษัทฯ จำหน่ายเพียงในประเทศ แต่ปัจจุบันมีลูกค้าจากต่างประเทศให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อสินค้าจากเราไปแล้วหลายรายการ ทำให้มียอดการส่งออกเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 และคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้”

 

               ทั้งนี้ ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยหรือ ThaiGAP (Thai Good Agricultural Practice) คือการปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการผลิตทางการเกษตรตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานเอกชนในการจัดการคุณภาพ การผลิตผักและผลไม้ที่เน้นความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค และเป็นมาตรฐานระบบการผลิตที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติการและสิ่งแวดล้อมในการผลิต


 

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว.
เผยแพร่โดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732   โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน     
Facebook : sciencethailand   

Tags ThaiGAP - THAIFEX - ITAP - AEC
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDCจัดเวิร์กช็อปสร้างไอเดียผู้ประกอบการ ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพขานรับแนวโน้มช็อปแบบคนชราแห่งอนาคต
» โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี)
» เปิดศักราชกระทรวงวิทย์ฯ หลัง ครม.ไฟเขียวลดหย่อนภาษีส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ดัน จีดีพี ประเทศ
» สวทช. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หนุน ThaiGAP มาตรฐานไทย เทียบเท่ามาตรฐานสากล
» ลาวยกไทยมีความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ในภูมิภาคอาเซียน
» รมว.วท. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ทิศทางบรรจุภัณฑ์ไทย สู่ความเป็นผู้นำใน AEC”
» ก.วิทย์ฯ ติดปีกเศรษฐกิจไทยสู่ AEC จัดงาน NSTDA Investors’ Day 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป