กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช. เปิดตัว 2 นิทรรศการใหม่ล่าสุดของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “นาโนเทคโนโลยี” และ “ของเล่นไทย”

อพวช. เปิดตัว 2 นิทรรศการใหม่ล่าสุดของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “นาโนเทคโนโลยี” และ “ของเล่นไทย”

พิมพ์ PDF

 

 

       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดนิทรรศการ “นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์ สู่นวัตกรรมโลก” และนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย” 2 นิทรรศการใหม่ที่จะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการสัมผัส ทดลอง เพื่อต่อยอดการเรียนรู้และจินตนาการ สู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ เริ่มให้บริการ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี
 

   
    24 พฤษภาคม 2559 / ปทุมธานี -- ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างกำลังคนให้มีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นในเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่ประชาชน ให้ประชาชนคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ และกระบวนการได้มาซึ่งความรู้ ที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการสร้างอนาคตด้านอาชีพ ธุรกิจ และคุณภาพชีวิตของตนได้อย่างยั่งยืน การที่ อพวช. ได้พัฒนาและจัดทำนิทรรศการ “นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก” และ “เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย” ขึ้นนี้ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นพื้นฐานจากการสัมผัส ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ( STEM Education) ก่อให้พัฒนาการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และกระจายโอกาสการเรียนรู้และการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและหวังว่า อพวช. จะดำเนินภารกิจนี้ต่อไปด้วยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ ๆ ให้คนไทยได้เรียนรู้และคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น
 
       
     ด้าน นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบการให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์ โดยผู้เข้าชมสามารถเข้ามาเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง สำหรับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นั้น อพวช. เปิดให้บริการมากว่า 15 ปี และด้วยระยะเวลาการเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน ทำให้นิทรรศการบางชุดมีเนื้อหาที่ไม่ทันสมัย จึงได้ปรับปรุงนิทรรศการภายในอาคารให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้ มีการปรับปรุงพื้นที่นิทรรศการภายในอาคารมาแล้วเช่น นิทรรศการภูมิปัญญาไทย นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ นิทรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก (Fun Science) และล่าสุดคือนิทรรศการ “นาโน : คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก” 
 
 
       สำหรับนิทรรศการ “นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์สู่นวัตกรรมโลก” เป็นนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงบริเวณ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 4 โซน 
       โซน 1 รู้จักนาโนเทคโนโลยี
       เน้นให้ผู้ชมนิทรรศการ เข้าใจถึงความหมายและความแตกต่างของวิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี โดยการนิยามความหมายอย่างง่ายๆ ของคำว่านาโนผ่านป้ายอธิบาย และชิ้นงาน การสร้างความเข้าใจว่าขนาดระดับนาโนมีความเล็กมากแค่ไหน รวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าชมทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนาโนที่อยู่รอบตัวเรา อันสามารถช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายมากขึ้น    
 
         โซน 2 สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับนาโน และนาโนในธรรมชาติ 
ผู้ชมนิทรรศการได้เรียนรู้และเข้าใจกลไกของอนุภาคที่มีความเล็กในระดับนาโนว่าทำให้เกิดคุณสมบัติพิเศษได้อย่างไร รวมถึงความพิเศษที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างระดับนาโนในธรรมชาติ เช่น พื้นผิวใบบัว ตีนตุ๊กแกและใยแมงมุม
 
         โซน 3 ผลิตภัณฑ์นาโนในชีวิตประจำวัน
ส่วนนี้นำเสนอความพิเศษของผลิตภัณฑ์นาโนในชีวิตประจำวัน ที่ผู้ชมนิทรรศการสามารถทดสอบ ความพิเศษผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง พร้อมกับเรียนรู้หลักการทำงานของผลิตภัณฑ์นาโนว่ามีกระบวนการอย่างไร
 
         โซน 4 อนาคตของนาโนเทคโนโลยี
กว่า 40 ปี ที่วิทยาศาสตร์นาโนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จากนี้ไปแนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยีจะดำเนินต่อไปในทิศทางใด สามารถเรียนรู้แนวโน้ม อนาคตของนาโนเทคโนโลยี และพบกับผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ส่วนนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดงบนพื้นที่นิทรรศการหมุนเวียน ในบริเวณชั้น 1 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เปิดให้เข้าชมไปจนถึงสิ้นปี 2559 โดยนิทรรศการชุดนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลอง เปรียบเทียบ ประดิษฐ์คิดค้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาจากนิทรรศการและกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น ส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อของเล่นภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์ของเล่นพื้นบ้านไทยต่อไป 
 
         
      สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “นาโน...คุณสมบัติมหัศจรรย์ สู่นวัตกรรมโลก” และนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ในของเล่นไทย” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไปที่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/NSMthailand
 
 
----------------------------------
ที่มาข้อมูล
นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955   
สำนักงานใหญ่ : เทคโนธานี  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
ภาพข่าวและวีดิโอ : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ ,นายรัฐพล หงสไกร
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :   
   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand

 

 
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป