กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

พิมพ์ PDF

 

      พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย "บูรณาการเพื่อนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” โดยมี ดร. พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร. วีระพงษ์  แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจงวัฒนะ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

 

 


     พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ความสมดุลที่ประเทศเราต้องเตรียมการคือความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมที่อยู่ดีมีสุข การเติมเต็มภูมิปัญญา ทำประโยชน์ส่วนรวม มีความมุ่งมั่น มีความคิดอิสระแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย มีคุณภาพและศาสนาเป็นหลักในการนำชีวิตให้เป็นสุข และสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จาก 300 เป็น 400  คือต้องลดต้นทุนการผลิต ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม การเกษตรเน้นการแปรรูป ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เน้นด้านอาหาร บริการ ท่องเที่ยว เครื่องจักร อาหาร การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข หุ่นยนต์ เทคโนโลยี และสิ่งที่สำคัญคือ หาตัวเองให้เจอ อะไรคือปัญหา อะไรคือกระบวนการบริหารจัดการ อะไรคือเป้าหมายเดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติทำให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ

 

 
 

 


    ทั้งนี้ การประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา และเพื่อมอบนโยบายการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี ในเชิงบูรณาการให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจตรงกันและมีทิศทางการพัฒนาที่มีเป้าหมายและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงจากระดับประเทศสู่ระดับปฏิบัติในระดับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงกลไกประชารัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการระดับพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างและผลักดันแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในเชิงบูรณาการให้ครอบคลุม 3 มิติ คือ มิติงานตามภารกิจของกระทรวงและหน่วยงาน (Function) มิติงานตามยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และมิติงานตามยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) โดยเน้นการเชื่อมโยงกับการบริหารราชการในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้
    โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ  รอบเวลาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เลขานุการรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อธิบดีหรือเทียบเท่า และรองอธิบดี ประธานและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หัวหน้าส่วนราชการจากส่วนกลางในจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำจังหวัดและคณะ ประมาณ  6,000 คน
 

 

 

 

ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธฺ์ / นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน   Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป