กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

เริ่มแล้ว “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552

พิมพ์ PDF

เช้าวันนี้ (8 มกราคม 2552) ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานเปิดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์” รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552  ชมกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์  การแข่งขัน  และการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ณ บริเวณถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6  ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2552

 

               ดร.คุณหญิง กัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมทรัพยากรธรณี  องค์การเภสัชกรรม  และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก ๆ และทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งเรียนรู้  ซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับความสนุก  เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ถนนสายวิทยาศาสตร์แห่งนี้จะมอบให้   โดยในปีที่ผ่านมาถนนสายนี้ได้รับความร่วมมือและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย  ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญความสำเร็จ  และความจำเป็นของถนนสายวิทยาศาสตร์ที่จะอยู่คู่กับเด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป  รวมถึงครูอาจารย์ที่ให้ความสนใจทุกท่าน 
               การจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับเด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่  เด็กเป็นเยาวชน เป็นอนาคตของชาติ  ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ดูแลอนาคตของชาติ  เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสามารถของประเทศ  ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก  ความเข้มแข็งของประเทศขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความรู้ สร้างเทคโนโลยี  และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากความสามารถของคนในประเทศ  เด็กและเยาวชนในวันนี้ต้องตั้งใจศึกษา  ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเอง  ให้เป็นคนมีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่งที่จะเป็นกำลังของชาติในการสร้างความรู้  สร้างปัญญาและสร้างขีดความสามารถของประเทศต่อไป
               ดร. สุจินดา  โชติพานิช  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า  กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมในลักษณะชุมชนวิทยาศาสตร์โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการบริเวณถนนโยธีและถนนพระรามที่ 6  เปิดเป็นสถานที่ในการเรียนรู้  สร้างความเข้าใจกับเยาวชนและประชาชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ปี 2552 เป็นการจัดครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2552  เป็นกิจกรรมให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน  มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมจำนวน 33 สถานี ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง  การเล่นเกมส์แข่งขัน  การแสดงทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม  โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมทรัพยากรธรณี องค์การเภสัชกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป