กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

สนช. ผ่านวาระ ๓ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ๑๔๔ ต่อ ๑ งดออกเสียง ๕ เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย

พิมพ์ PDF

             
                                                                                     ที่มา : wikimedia.org

          การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) -  ในวันนี้ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... โดยวันนี้มีการพิจารณา ๒ วาระ คือวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  วาระที่ ๒ เป็นการพิจารณาส่วนที่กรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....พิจารณารายมาตรา และมีการแก้ไข ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอ และได้มีการปรับแก้บางส่วนด้วย ส่วนวาระที่ ๓ เป็นการพิจารณาว่า เห็นควรให้ร่างพระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ได้หรือไม่  

          ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนน ๑๔๔ เสียง ไม่เห็นด้วย ๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง พร้อมประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับหลัง ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา


         ด้านพล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายนี้มีทั้งหมด ๑๕๒ มาตรา  มีการแก้ไขทั้งหมด ๑๗ มาตรา คือ มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๔ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๕๒ และอัตราค่าธรรมเนียม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทุกมาตรา

          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ (ฉบับเดิม) ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำเป็นจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ความมั่นคงความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพื่อคุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมายและสนธิสัญญา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๓

ข่าวโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔  

ข่าวโดย : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
เผยแพร่ข่าว : นฤมล รัตนสุวรรณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02 333 3728-3732  โทรสาร 02 333 3834
E-Mail : 
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป